ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ของสำนักการโยธา : 10000000-4255

สํานักการโยธา : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวณหฤทัย ทรงศิริ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผน การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ)แบ่งเป็น 2 ส่วน(ร้อยละ 100) ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

1. การรักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานปี พ.ศ. 2563 คือ ความสมบูรณ์ของการนำเข้าข้อมูล และเชื่อมโยงระบบย่อยของหน่วยงาน 1.1 ความครบถ้วนและความถูกต้องในการนำเข้าข้อมูล 1.2 การนำเข้าข้อมูลในระบบภายในกำหนด 2. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๔ มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-15)

70.00

15/06/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : 1. นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 2. ปรับปรุงข้อมูล ผลการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และข้อมูลการขออนุญาตสาธารณูปโภค ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-02-25)

0.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำพจนานุกรมข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล เพื่อส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

12/24/2020 :ดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักการโยธา 2. ประชุมคณะทำงานฯ และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล ตามเอกสารหมายเลข 4 3. ที่ประชุมคณะทำงานฯ ได้มีการนำเสนอการพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน และได้จัดส่งเอกสารการดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

29/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของขั้นตอนที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

10/24/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษารายละเอียดดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4255

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4255

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1018

ตัวชี้วัด : 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย : 0

ผลงานที่ทำได้ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
()
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **