ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน เชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตกับถนนพหลโยธิน : 10000000-4283

สํานักการโยธา : (2564)

39

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 39

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี – รังสิต และถนนพหลโยธิน เป็นทางเลือกในการเดินทางและขนส่ง ของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ถนน และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนในพื้นที่ โดยเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 สาย ง3

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนงามวงศ์วาน สี่แยกบางเขน ถึงสี่แยกเกษตร 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม ถนนงามวงศ์วาน ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธินและถนนแจ้งวัฒนะ 2.3 เพิ่มทางเลือกในการเดินทางระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน 2.4 เพื่อกระจายปริมาณจราจรในถนนงามวงศ์วาน บริเวณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางจากถนนวิภาวดี – รังสิต และถนนพหลโยธิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2021-09-20)

39.00

20/09/2564 : - มาตรการเฝ้าระวังการระบาดโควิด - 19 - มาตรการลดฝุ่นละอองและตรวจวัดค่า Pm2.5ในพื้นที่โครงการฯ - งานเคลียริ่งพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณยูเทิร์นฝั่งวัดบางบัวชุดงาน cab beam เขื่อนกันดินคสล. - งานcab beam เขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (รวมสะสม173/1,800 เมตร) - งานผูกเหล็กคาน cab beam เขื่อนกันดิน ค.ส.ล. - งานวางท่อระบายน้ำชนิดปากระฆัง dia1.20เมตรพร้อมบ่อพัก (รวมสะสม1,365/2,200เมตร) - งานเข้าแบบถนนคอนกรีต - งานเทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. (รวมสะสม1,856/38,575 ต.ร.ม.) - งานสกัดหัวเข็มกำแพงกันดิน Type4 - งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินType4 (รวมสะสม 371/1,195 ต้น)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-08-23)

35.00

23/08/2564 : - มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโควิด - 19 - มาตรการลดฝุ่นละอองและตรวจวัดค่า Pm2.5ในพื้นที่โครงการฯ - งานตอกเสาเข็มบันไดลงท่าน้ำ - งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินType4 (รวมสะสม254/1,195ต้น) - งานวางท่อระบายน้ำชนิดปากระฆัง dia.1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก (รวมสะสม1,310/2,200เมตร) ด้านขวาทาง - งานลงทรายปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดชั้นทรายถมคันทาง ด้านซ้ายทาง - เก็บงานตัดเกรดชั้นรองพื้นทางด้านขวาทางบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-07-21)

33.00

21/07/2564 : - งานตอกเสาเข็มบันไดทางลงท่าน้ำ (รวมสะสม20ต้น) - งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินType4 (รวมสะสม254/1,195ต้น) - งานวางท่อระบายน้ำชนิดปากระฆัง dia.1.20 เมตรพร้อมบ่อพัก (รวมสะสม1, 199/2,200 เมตร) ด้านขวาทาง - งานผูกเหล็ก, เข้าแบบคานทับหลังเขื่อน​ ค.ส.ล.Sta.1+900 ด้านซ้ายทาง - งานเสียบแผงเขื่อน ค.ส.ล.​Sta.0+250-Sta.0+650 - งานเคลียริ่งพื้นที่ก่อสร้าง ด้านซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-06-24)

29.00

24/06/2564 : - งานตอกเสาเข็มบันไดทางลงท่าน้ำ (รวมสะสม 20 ต้น) - งานตอกเข็มกำแพงกันดินType 4 (รวมสะสม 254/1195ต้น) - งานวางท่อระบายน้ำชนิดปากระฆัง dia.1.20เมตรพร้อมบ่อพักได้ 15 เมตร (รวมสะสม1,154/2,200เมตร)ด้านขวาทาง - งานเข้าแบบกำแพงกันดิน Type 3 ด้านขวาทาง - งานติดตั้งแผงเขื่อน คสล.ได้ 34ช่อง (68แผ่น) - งานปูผ้าใยสังเคราะห์​ Geogrid - งาน​เคลียร์​เศษวัสดุซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-05-24)

26.00

24/05/2564 : - มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโควิด-19 - มาตรการลดฝุ่นละอองและตรวจวัดค่า Pm 2.5 ในพื้นที่โครงการฯ - งานตอกเสาเข็มเขื่อน (king pile) (รวมสะสม 1,148/1,157 ต้น) - งานตอกเสาเข็มสมอ (Butter pile) (รวมสะสม 1, 077/1,157 ต้น) - งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดิน Type4 (รวมสะสม 254/1,195 ต้น) - งานวางท่อระบายน้ำชนิดปากระฆัง dia.1.20 เมตรพร้อมบ่อพัก (รวมสะสม 1, 004/2,200 เมตร) ด้านขวาทาง - งานเสียบแผงเขื่อนกันดิน - งานต่อปากบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-04-26)

19.00

26/04/2564 : -มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดโควิด-19 -มาตรการลดฝ่นละอองและตรวจค่า Pm2.50 ในพื้นที่โครงการฯ -งานตอกเสาเข็มเขื่อน(king pile) (รวม1,055/1,157 ต้น) -งานตอกเสาเข็มสมอ(Butter pile) (รวมสะสม 944/1,157 ตัน) -งานตอกเสาเข็มกำแพงกันดินType (รวมสะสม 254 ต้น) -งานวางท่อระบายน้ำชนิดปากระฆังdia.1.20 เมตรพร้อมบ่อพักได้ - เมตร (รวมสะสม 866 เมตร ด้านขวาทาง) -งานลงทรายคันทางพร้อมบดอัดแน่น -งานเคลียริ่ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-03-22)

14.00

22/03/2564 : - มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 - มาตรการลดฝุ่นละออง และตรวจวัดค่า Pm 2.50 ในพื้นที่โครงการฯ. - งานตอกเสาเข็มเขื่อน (king pile) (รวมสะสม 907/1157ต้น) - งานตอกเสาเข็มสมอ (Butter pile) (รวมสะสม 700/1157ต้น) - งานวางท่อระบายน้ำ ชนิดปากระฆัง Dia.1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ได้ 20 เมตร (รวมสะสม 720 เมตร ด้านขวาทาง)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.97 (2021-02-19)

7.97

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 - มาตรการลดฝุ่นละออง และตรวจวัดค่า Pm 2.50 ในพื้นที่โครงการฯ - งานตอกเสาเข็มเขื่อน (king pile) ได้ 13 ต้น (รวมสะสม 474/1225 ต้น) - งานตอกเสาเข็มสมอ (Batter pile) ได้ 6 ต้น (รวมสะสม 458/1225 ต้น) - งานวางท่อระบายน้ำ ชนิดปากระฆัง Dia.1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ได้ 10 เมตร (รวมสะสม 460 เมตร ด้านขวาทาง) - งานเคลียริ่งพื้นที่ก่อสร้างด้านขวาทาง กม.1+300 - 1+350

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.62 (2021-01-26)

5.62

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - 19 - งานตอกเสาเข็มเขื่อน (king pile) ได้ - ต้น (รวมสะสม 325/1225 ต้น) - งานตอกเสาเข็มสมอ (Batter pile) ได้ 23 ต้น (รวมสะสม 23/1225 ต้น) - งานถมทรายข้างท่อพร้อมบดอัดทราย - งานเคลียริ่งพื้นที่ก่อสร้างด้านขวาทาง กม. 1+100 ถึง 1+300 - ลงทรายถมคันทาง กม.0+550 ถึง 0+650 ด้านขวาทาง พร้อมบดอัดแน่น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.95 (2020-12-28)

1.95

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 - งานจัดเรียง barrier เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย ด้านขวาทาง - งานเคลียร์พื้นที่ ด้านซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-11-30)

1.00

30/11/2563 : - งานเคลียร์พื้นที่ด้านขวาและซ้ายทาง - งานเคลียร์พื้นที่ถนน ด้านขวาทางช่วง กม.0+400 ถึง 0+ 700 - งานเคลียร์พื้นที่ถนน ด้านซ้ายทางช่วง กม.1+100ถึง 1+350

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-28)

1.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ติดตั้งอาคารสำนักงานสนาม - ปรับเตรียมพื้นที่บริเวณก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดการจราจร ความปลอดภัยและงานควบคุมมลภาวะในงานก่อสร้าง
:2%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานดินและผิวจราจร
:27%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานสร้างเขื่อนกันดิน
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานระบบระบายน้ำ
:8%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานคันหินรางตื้น กำแพงกันดิน ทางเท้าและถมดินปลุกหญ้า
:21%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานโครงสร้างสะพานข้ามคลองบางเขน
:24%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม
:2%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
:2%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:งานจราจรสงเคราะห์
:1%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1004

ตัวชี้วัด : 18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 3

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
36.62

100 / 100
3
68.18

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **