ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสนามชัย : 10000000-4284

สํานักการโยธา : (2564)

27

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 27

กองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของถนนแสมดำ เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร โดยโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแสมดำ ช่วงจากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ออกแบบเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร จากถนนพระราม 2 ถึงคลองสนามชัย ระยะทางโครงการประมาณ 2.80 กิโลเมตร

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรพื้นที่ฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังของถนนแสมดำ เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

เป้าหมายของโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แก้ปัญหาการจราจร น้ำท่วมขัง เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้สัญจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-07-21)

27.00

21/07/2564 : -เชื่อมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กรางวี -จัดทำฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง -ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างปักเสาใหม่แล้วเสร็จ 50% พาดสายแล้วบางส่วน 2.บ่อพักสายระบบสื่อสาร -อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย 3.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง -ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 4.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่อระบายน้ำ/เนื้องานซ้ำซ้อน /บัญชีและรายการขัดแย้งกัน -อยู่ระหว่างเสนอ สวก. เพื่อพิจารณารายการงานเพิ่ม - ลด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-06-24)

26.00

24/06/2564 : -งานเทคอนกรีตรางตื้น ค.ส.ล. Sta 2+150 - 2+200 ฝั่งซ้ายทาง -จัดทำฝาบ่อพักในทางเท้า-งานเชื่อมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็กรางวี -ประชุมร่วมกฟน.แผนการรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรค

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง -ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างปักเสาใหม่แล้วเสร็จ50% พาดสายแล้วบางส่วน 2.บ่อพักสายระบบสื่อสาร -อยู่ระหว่างดาเนินการรื้อย้าย 3.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง -ประสานงานกับสานักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 4.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่อระบายน้า/เนื้องานซ้าซ้อน/บัญชีและรายการขัดแย้งกัน -อยู่ระหว่างเสนอ สวก. เพื่อพิจารณารูปแบบรายการงานเพิ่ม - ลด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-05-24)

23.00

24/05/2564 : - งานทำฝาเหล็กตะแกรงรางวี - งานทรายถมคันทาง Sta 1+450 - 1+650 ฝั่งซ้ายทาง - งานสร้างรางวีค.ส.ล. ทำได้ 30 ม.

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง -ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างปักเสาใหม่แล้วเสร็จ 50% พาดสายแล้วบางส่วน 2.บ่อพักสายระบบสื่อสาร -อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อย้าย 3.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง -ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 4.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่อระบายน้ำ/เนื้องานซ้ำซ้อน/บัญชีและรายการขัดแย้งกัน -อยู่ระหว่างเสนอ สวก. เพื่อพิจารณารายการงานเพิ่ม - ลด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-04-26)

23.00

26/04/2564 : - ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกัน covid-19 - งานเสริมคอบ่อฝั่งซ้ายทาง ซอยแสมดำ21 - งานวางทอระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.1.50x1.50 ม. (รวม302/350) ซอย21 ฝั่งขวาทาง - งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.1.50x1.50 ม. .(รวม1,246/1,462ม.) ฝั่งซ้ายทาง

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง -ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างการวางแผนรื้อย้าย 2.เขตทางสาธารณะและเขตที่ดินไม่ชัดเจนบริเวณซอยแสมดำ 17 -อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน สรุปผลการตรวจสอบและรับรองแนวเขต ที่ดิน เมื่อได้ข้อสรุปจะส่งสวก.พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 3.บ่อพักสายระบบสื่อสาร - ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แล้วอยู่ระหว่างตั้งงบประมาณเพื่อทำการรื้อย้าย 4.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง - ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 5.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่อระบายน้ำ/เนื้องานซ้ำซ้อน/บัญชีและรายการขัดแย้งกัน - อยู่ระหว่างเสนอ สวก. เพื่อพิจารณารายการงานเพิ่ม - ลด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-03-22)

19.00

22/03/2564 : -งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล1.20x1.20 ม. ทำได้ 122 ม.(รวม252/350)ซอย 21 ฝั่งซ้ายทาง -งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ล.ส1.50x1.50 ม. ทำได้ 34 ม.(รวม790/1,462)ฝั่งซ้ายทาง -ยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำและบ่อพัก

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง - ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างการวางแผนรื้อย้าย 2.เขตทางสาธารณะและเขตที่ดินไม่ชัดเจนบริเวณซอยแสมดำ 17 - อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน สรุปผลการตรวจสอบและรับรองแนวเขต ที่ดิน เมื่อได้ข้อสรุปจะส่งสวก.พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 3.บ่อพักสายระบบสื่อสาร - ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)แล้วอยู่ระหว่างตั้งงบประมาณเพื่อทำการรื้อย้าย 4.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง - ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 5.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่อระบายน้ำ/เนื้องานซ้ำซ้อน /บัญชีและรายการขัดแย้งกัน - เร่งรัดขออนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในมีนาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-23)

12.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.1.20x1.20 ม.ทำได้86ม.(รวม 260/1340ม.) ฝั่งซ้ายทางงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.1.50x1.50 ม. ทำได้24ม.(รวม154/1462)ฝั่งซ้ายทาง - งานยาแนวรอยต่อท่อระบายน้ำและบ่อพัก - งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคต่อการขยายผิวจราจร

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง -ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างการวางแผนรื้อย้าย 2.เขตทางสาธารณะและเขตที่ดินไม่ชัดเจนบริเวณซอยแสมดำ 17 -อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน สรุปผลการตรวจสอบและรับรองแนวเขต ที่ดิน เมื่อได้ข้อสรุปจะส่งสวก.พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 3.บ่อพักสายระบบสื่อสาร -ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)แล้วอยู่ระหว่างตั้งงบประมาณเพื่อทำการรื้อย้าย 4.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง] -ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม 5.มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่อระบายน้ำ/เนื้องานซ้ำซ้อน /บัญชีและรายการขัดแย้งกัน -เร่งรัดขออนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในมี.ค. 2564

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.24 (2021-01-26)

8.24

1/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.1.20x1.20 ม.ทำได้34ม.(รวม 736/1,614ม.) ฝั่งขวาทาง -งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.1.50x1.50 ม.ทำได้0 ม.(รวม886/1,160ม.) ฝั่งขวาทาง

** ปัญหาของโครงการ :1.เสาไฟฟ้า ตลอดทั้งสองฝั่ง -ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้วอยู่ระหว่างการวางแผนรื้อย้าย 2.เขตทางสาธารณะและเขตที่ดินไม่ชัดเจนบริเวณซอยแสมดำ 17 -อยู่ระหว่างสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียนตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 3.บ่อพักสายระบบสื่อสาร -ประสานงานกับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)แล้วอยู่ระหว่างตั้งงบประมาณเพื่อทำการรื้อย้าย 4.สายสื่อสารบริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง -ประสานงานกับสำนักงาน กสทช. แล้ว อยู่ระหว่างเร่งรัดติดตาม

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-12-28)

1.00

12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งานสูบน้ำ ลอกเลน Sta. 0+600 - Sta. 0+650 ฝั่งขวาทาง -วางท่อระบายน้ำและบ่อพักค.ส.ล.Sta.0+775 -Sta.0+825 ฝั่งขวาทา -งานสูบน้ำลอกเลน -มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เสาไฟฟ้า บ้านรุกล้ำ ต้นไม้ ท่อประปา - โครงการได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวงและสำนักงานเขตขุนเทียนขอให้ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว - ท่อประปาที่จะรื้อย้ายอยู่ในสัญญาก่อสร้างร่วม ปัจจุบันการประปานครหลวง ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-11-30)

1.00

30/11/2563 : - ทำหมุดcontrol บริเวณ STA.0+100,STA.0+250,STA.0+500,STA.1+300 - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์และถมทรายSta2+225ถึงSta2+250 - งานปู Geotextile และถมทราย จากSta. 2+250 ถึงSta. 2+275 ฝั่งขวาทาง

** ปัญหาของโครงการ : เสาไฟฟ้า บ้านรุกล้ำ ต้นไม้ ท่อประปา -โครงการได้มีหนังสือถึงการไฟฟ้านครหลวงและสำนักงานเขตบางขุนเทียนขอให้ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว -ท่อประปาที่จะรื้อย้ายอยู่ในสัญญาก่อสร้างร่วม ปัจจุบันการประปานครหลวงได้ลงนามสัญญาก่อสร้างแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-28)

1.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สนง.เขตบางขุนเทียน ทำการตัดแต่งกิ่งเตรียมรื้อย้ายต้นไม้ 2.งานก่อสร้างสำนักงานสนามแล้วเสร็จ 3.งานกรุยทาง จากSta.1+325 ถึง 1+425 ฝั่งขวาทาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานจัดจราจรและดำเนินการด้านความปลอดภัยและควบคุมมลภาวะในการก่อสร้าง
:1%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างเดิม
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานระบบระบายน้ำ
:39%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานเบ็ดเตล็ด (คันหิน ทางเท้า กำแพงกันดิน ทางเข้า-ออก)
:18%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานจราจรสงเคราะห์
:1%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานไฟฟ้าแสงสว่าง
:2%
เริ่มต้น :2021-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4284

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4284

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1004

ตัวชี้วัด : 18. ร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างถนนที่มีการเชื่อมโยงโครงข่ายถนน แก้ไขปัญหาคอขวด จุดตัดทางแยก (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 3

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 68.18

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
36.62

100 / 100
3
68.18

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **