ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างเหมาเจาะสำรวจดิน : 10000000-4289

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรุ่งนภา แสนนำพล 0-22461982

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบ และก่อสร้างงาน หรือโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินที่ครบถ้วน กองวิเคราะห์และวิจัยจึงให้บริการข้อมูลการเจาะสำรวจดินให้แก่หน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมผลการเจาะสำรวจดินทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงตำแหน่งตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

10030000/10030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้ข้อมูลคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบสามารถออกแบบโครงสร้างได้ถูกต้องเป็นจริง ทำให้สิ่งก่อสร้างต่งๆ มีความมั่งคงแข็งแรง ไม่ชำรุดเสียหายหรือวิบัติ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย
๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส%
๑.๕.๑.๒ ลดจำนวนอุบัติภัยจากสิ่งก่อสร้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : ดำเนินการเจาะสำรวจดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-23)

90.00

23/07/2564 : ลงนามสัญญาเจาะสำรวจดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-25)

70.00

25/05/2564 : อนุมัติจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : ขออนุมัติจ้างเหมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

22/02/2564 : ขอเห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

27/01/2564 : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองงานเจาะสำรวจดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานเจาะสำรวจดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองงานเจาะสำรวจดิน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการพิจารณากลั่นกรองงานเจาะสำรวจดิน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขอเห็นชอบร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานขอจ้างและประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติจ้างเหมาและลงนามสัญญา
:15%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ขออนุมัติจ้างเหมา
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ตรวจร่างสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเจาะสำรวจดิน
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4289

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4289

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1001

ตัวชี้วัด : 23. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 64.59

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.71

100 / 100
2
47.50

100 / 100
3
59.85

0 / 0
4
64.59

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **