ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำอาคารสำนักงานเขตและอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 (Universal Design) : 10000000-6501

สํานักการโยธา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สำนักงานออกแบบ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการโยธามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการของประชากรต่อการให้บริการของสถานที่ที่ให้บริการของหน่วยงาน/สถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการกับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการที่มีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้บริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร โดยจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ให้สอดรับกับแนวโน้มของผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังกล่าวในอนาคต

10110000/10110000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. อาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร มีสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและ คนพิการ ที่มีมาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากล ๒. ประชาชนได้รับความสะดวก ๓. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : สรุปและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข รอบปี แล้วเสร็จ 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 - สำนักงานเขต 17 แห่ง - ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-20)

70.00

20/08/2564 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแลการปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ และเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานเขต/สำนักอนามัย เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ได้รับงบประมาณฯ ติดตามสรุปและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุข โดยทำหนังสือติดตามผลการดำเนินการรอบปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-22)

65.00

22/07/2564 : ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแลการปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ และเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานเขต/สำนักอนามัย เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ได้รับงบประมาณฯ ติดตามสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-24)

60.00

24/06/2564 : ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแลการปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ และเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานเขต/สำนักอนามัย เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ได้รับงบประมาณฯ ติดตามสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-21)

55.00

21/05/2564 : ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแลการปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ และเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานเขต/สำนักอนามัย เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ได้รับงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-22)

50.00

22/04/2564 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ กับหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือประสานขอคำแนะนำ ณ สถานที่ปรับปรุงตามที่ร้องขอ (ถ้ามี) ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต/ศูนย์บริการสาธารณสุข รอบครึ่งปี มีสำนักงานเขตดำเนินการแล้วเสร็จ 3 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขดำเนินการแล้วเสร็จ 8 แห่ง รวม 11 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ กับหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือประสานขอคำแนะนำ ณ สถานที่ปรับปรุงตามที่ร้องขอ (ถ้ามี) และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต/ศูนย์บริการสาธารณสุข รอบครึ่งปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแลการปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ และเตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานเขต/สำนักอนามัย เพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ได้รับงบประมาณฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-22)

20.00

22/12/2563 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ทำหนังสือถึงสำนักงานเขต / สำนักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการกับอาคารที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทำหนังสือถึงสำนักงานเขต / สำนักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการกับอาคารที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ให้คำปรึกษา/แนะนำ ดูแล การปรับปรุงการจัดทำสาธารณูปโภคฯ กับหน่วยงานทางโทรศัพท์ หรือประสานขอคำแนะนำ ณ สถานที่ปรับปรุงตามที่ร้องขอ (ถ้ามี)
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต/ศูนย์บริการสาธารณสุข รอบครึ่งปี
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต/ศูนย์บริการสาธารณสุข รอบปี
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปภาพรวมอาคารที่ได้ดำเนินการจัดสาธารณูปโภคฯ แล้วทั้งหมด
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-6501

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-6501

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-1010

ตัวชี้วัด : 20. ร้อยละของอาคารสถานที่ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่ได้รับการจัดสาธารณูปโภคสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการอย่างทั่วถึง (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **