ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำมักกะสัน (สจน.) : 11000000-4322

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

96

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 96

นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร 2333

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหามลภาวะทางน้ำในกรุงเทพมหานคร จึงได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการโครงการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กที่กรุงเทพมหานครก่อสร้างเอง จำนวน 2 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม 9 และบึงมักกะสัน บึงมักกะสัน ตั้งอยู่ในแขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 260,000 ลบ.ม./วัน ใช้กระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบ Aerated Lagoon เดินระบบบำบัดน้ำเสียโดย กทม.

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อบำบัดน้ำเสียตามโครงการพระราชดำริ กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 3.2.2 พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำในคลองโดยการบำบัดให้ใสสะอาดด้วยเทคนิคที่ไม่ต้องลงทุนสูงและการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติมพร้อมทั้งฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองให้สะอาด

เป้าหมายของโครงการ

คุณภาพน้ำที่บำบัดแล้วมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-09-10)

96.00

10/09/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนสิงหาคม 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 10.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-13)

88.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนกรกฎาคม 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-18)

80.00

18/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนมิถุนายน 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-18)

72.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนพฤษภาคม 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.9 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-06)

64.00

06/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนเมษายน 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-08)

56.00

08/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนมีนาคม 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 11.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 2.4 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-09)

48.00

09/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 10.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 15.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-03)

40.00

03/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนมกราคม 2564 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-06)

32.00

06/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนธันวาคม 2563 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 14.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-08)

24.00

08/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-18)

16.00

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนตุลาคม 2563 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-29)

8.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการบำบัดน้ำเสียในบึงมักกะสันตามปกติ ในเดือนกันยายน 2563 คุณภาพน้ำบำบัดแล้วมีค่า BOD เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, SS เท่ากับ 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, DO เท่ากับ 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเดินระบบบำบัด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0839

ตัวชี้วัด : (New) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.40

100 / 100
2
51.00

95 / 100
3
68.00

90 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **