ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.) : 11000000-4365

สํานักการระบายน้ำ : (2564)

98

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98

นายเกรียงไกร ศิวะศิริยางกูร 2333

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำในปัจจุบัน นับว่ามีการจัดเก็บในหลายระดับด้วยกัน แต่ก็ยังมีปัญหาด้านคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูล ปัญหาจากการจัดการข้อมูล เช่น การขาดระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับฐานข้อมูลทั้งภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน ขาดระบบการจัดการการคลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมระบบข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ขาดระบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ที่พร้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ต่อไป ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำนักงานจัดการ-คุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ จำเป็นต้องจัดหาระบบ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ สามารถตอบสนอง และให้บริการต่อผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร 20 ที่ 7 : การบริหารจัดการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ) ประกอบกับ นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 นโยบายทันใจ นโยบายที่ 2 สะดวก (Convenient) เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุกขั้นตอนของการจัดการคุณภาพน้ำ 3.1.2 มีโปรแกรม ประมวลผล รายงาน และระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ ที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบันตลอด 3.1.3 สามารถลดขั้นตอนการให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2021-09-10)

98.00

10/09/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้เว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-08-13)

97.00

13/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้เว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล ตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการนำเสนอผ่านโปรแกรม zoom ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-07-18)

96.00

18/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล โดยมีกำหนดการนำเสนอผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นแก่เจ้าหน้าที่ผ่านโปรแกรม zoom ในวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-18)

95.00

18/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-05-21)

94.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-04-09)

93.00

09/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร และระบบจัดเก็บฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-03-09)

92.00

09/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-02-03)

90.00

03/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-01-12)

88.00

12/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-12-25)

85.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นระบบสารสนเทศ การจัดการคุณภาพน้ำ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-11-30)

75.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบเครื่อข่ายข้อมูลของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-10-31)

70.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการคุณภาพน้ำ (ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การศึกษา ทบทวน และรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกแบบรายละเอียดและโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ
:12%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงห้องศูนย์ติดตามและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (ศูนย์ฯบางซื่อ)
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จำนวน 8 แห่ง
:35%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล เชื่อมต่อข้อมูล และแสดงผลรายงานอัตโนมัติ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ฝึกอบรมบุคลากร
:3%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4365

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4365

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0835

ตัวชี้วัด : (New) จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ(สจน.)

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 1

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

90 / 100
3
0.00

95 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **