ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี : 14000000-2696

สํานักการคลัง : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นายชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษ และมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีหน้าที่จัดการบริการสาธารณะเพื่อดูแลให้แก่ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก ให้มีความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยเจริญก้าวหน้าทัดเทียมมหานครชั้นนำในภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี สำนักการคลังเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการจัดหารายได้ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบัญชีของกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานกลาง จึงต้องมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและการบัญชีในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนากรุงเทพมหานครในอนาคต

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย แต่ละหน่วยงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านการเงิน การคลังของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการพัฒนากรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลรายรับของกรุงเทพมหานคร และข้อมูลรายจ่ายของเงินทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย จัดทำเป็นรายงานการรับ-การจ่ายประจำปี เพื่อรายงานผู้บริหารและจัดทำสำเนาสำหรับให้หน่วยงานเป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-20)

100.00

20/08/2564 : ทำการยกเลิกโครงการตามหนังสือที่ กท 1304/795 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-21)

20.00

21/07/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-17)

20.00

17/06/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-12)

20.00

12/05/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-20)

20.00

20/04/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-03-22)

20.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-15)

8.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมและพิจารณาข้อมูลเพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-12)

7.00

12/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมและพิจารณาข้อมูลเพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-15)

6.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รวบรวมข้อมูลเพื่อกำหนดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-17)

2.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-27)

1.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาในแต่ละเขต แต่ละสำนัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฝึกอบรม และเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรติดต่อสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเตรียมเอกสารเนื้อหาและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมโดยการบรรยายและ/ฝึกภาคปฏิบัติ
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและสรุปผลการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2696

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2696

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2012

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านการบัญชี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

90 / 50
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **