ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ : 14000000-2699

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารในรูปแบบพิเศษ และมีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศ มีหน้าที่จัดการบริการสาธารณะเพื่อดูแลให้แก่ประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี และมีการจัดทำรายงานการผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังและการบัญชีในภาพรวมของกทม. สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย แต่ละหน่วยงานเสนอผู้บริหารกทม. ทราบ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านการเงิน การคลังของกทม. 2. เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับการพัฒนากทม.

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อรวบรวมข้อมูลรายรับของกทม. และข้อมูลรายจ่ายของเงินทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานและหมวดรายจ่าย จัดทำเป็นรายงานการรับ-การจ่ายประจำปี เพื่อรายงานผู้บริหารและจัดทำสำเนาสำหรับให้หน่วยงานสำหรับเป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-20)

100.00

20/08/2564 : จัดส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เพื่อเวียนผ่านทางเว็บไซต์ หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร ตามบันทึกที่ กท 1304/211 ลว.9 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-21)

80.00

21/07/2564 : อยู้ในระหว่างการพิจารณาส่งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-06-17)

78.00

17/06/2564 : อยู้ระหว่างการส่งเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-12)

75.00

12/05/2564 : - กำลังดำเนินการส่งเพื่อประกาศในราชกิจจาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างเสนอหนังสือให้ผู้ว่าราชการกทม.ลงนาม หนังสือส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรอง และลงนามในประกาศ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-22)

15.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายรับ-จ่าย ซึ่งกำลังประสานสำนักงบประมาณกทม.อยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-02-15)

5.00

2/15/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2021-01-12)

4.00

12/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-12-15)

3.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบด้านรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือนของแต่ละหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-17)

2.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน ของแต่ละหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-27)

1.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลด้านรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
:25%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงินของกทม.
:25%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือให้ผู้บริหารลงนามหนังสือส่งสตง.รับรองและลงนามในประกาศกทม.
:20%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือแจ้งสำนักปลัดกทม.เพื่อนำส่งประกาศกทม. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:เมื่อได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดทำหนังสือเวียนแจ้งทางเว็บไซต์ของกทม. พร้อมจัดทำสำเนารายงานสำหรับแจกจ่ายหน่วยงานต่าง ๆ 100 เล่ม
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดส่งรายงานให้หน่วยงานและส่วนราชการอื่น
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2699

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2699

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2014

ตัวชี้วัด : มีรายงานการรับ – จ่ายเงิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 50
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **