ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศึกษาข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร : 14000000-2702

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายภาณุพงศ์ จันทะประเทศ โทร. 1660

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- โดยที่ภาครัฐบาลของไทยได้ประกาศแนวนโยบายแห่งรัฐในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้วางกรอบทิศทางในการดำเนินภารกิจของภาครัฐเพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในส่วนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ซึ่งสำนักการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีภารกิจความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ด้านที่ 6 มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ มิติ 6.1 เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เป้าประสงค์ที่ 6.1.1.1 ดังนั้น ภายใต้กรอบบริบทในการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องตามแนวนโยบายแห่งรัฐในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยกระดับขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการรวมทั้งนักลงทุนที่สนใจประกอบธุรกิจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการนี้สำนักการคลังในฐานะที่รับผิดชอบภารกิจงานด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภายในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- จัดทำฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร ให้องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ - ศึกษา/วิเคราะห์แนวโน้มตลาด และจัดทำบทความเผยแพร่ เพื่อให้ผู้สนใจใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายของโครงการ

- กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานครให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-08-20)

96.00

20/08/2564 : เขียนบทความวิเคราะห์/นำเสนอข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-22)

75.00

- รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร - ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์ - นำเสนอข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

- รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร - ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์ - นำเสนอข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ : - ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

- นำเสนอฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลฯ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-22)

40.00

- ศึกษา/เคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไมมี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-02-18)

34.00

- ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบ วิธีการ หลัเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.00 (2021-01-19)

19.00

- ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-17)

10.00

รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-23)

5.00

- รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร ..... ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-26)

2.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รวบรวมข้อมูลในตลาดในกรุงมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบ วิธีการ หลัก้กณฑ์แนวคิด ตลอดจนทฤษฎีและเทคนิคในการวิเคราะห์
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เขียนบทความวิเคาะห์/นำเสนอข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2702

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2702

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2008

ตัวชี้วัด : มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 50
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **