ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2705

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางขวัญชนก ธัญญศรีสังข์ โทร. 1181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เป็นข้อมูลทางการเงินการคลังที่สำคัญ สามารถช่วยให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบถึงสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโบายด้านการเงิน การคลัง การวางแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานะทางการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กรุงเทพมหานครและประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สามารถรับทราบสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เป้าหมายของโครงการ

- จัดทำข้อมูลสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานครให้มีความถูกต้องและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : นำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2021-08-20)

62.00

20/08/2564 : นำข้อมูลที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-07-15)

44.00

-

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-06-22)

41.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-05-24)

37.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-04-19)

33.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-03-22)

29.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-18)

25.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-19)

20.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-17)

15.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

- จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเก็บข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเสนอที่ได้มาทำการศึกษาวิเคราะห์
:30%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2705

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2705

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2009

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
29.00

100 / 100
3
41.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **