ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล : 14000000-2708

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

อรพรรณ หนูเสน โทร.1604

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ความส้ำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานมีการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : จัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือสำนักการคลังที่ 1301/4661 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 เชื่อมโยงและเผยแพร่ข้อมูลในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) และแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1301/4070 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เตรียมการเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อต่อสาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-26)

80.00

26/06/2564 : ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรายการข้อมูลในในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน และดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานพร้อมส่งหลักฐานการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามบัญชีรายการข้อมูลหน่วยงานในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2021 : นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ปี 2564 ข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-31)

30.00

1/31/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-26)

25.00

12/26/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 คือ จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วย,แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของหน่วยงาน, จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) และจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกข้อมูลมาพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ศึกษาข้อมูล และวางแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2708

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2708

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-884

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (สก.สนค.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **