ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 14000000-2710

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

อรพรรณ หนูเสน 1604

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดาเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นวัตกรรมมีรูปแบบ ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

เป้าหมายของโครงการ

มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการและเอกสารหลักฐานการดำเนินการส่งสำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1301/4660 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2021-08-31)

93.00

31/08/2564 : จัดทำเว็บเพจของกองรายได้บนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตอบข้อหารือด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยได้ประชาสัมพันธ์เว็บเพจในเว็บไซต์สำนักการคลังและช่องทางอื่นๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2021-07-27)

78.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมกฎหมาย คำวินิจฉัย ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่ตอบข้อหารือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจบนเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดทำเว็บเพจ และรวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมายเผยแพร่ในเว็บเพจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ "โครงการการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อหารือที่ใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต" ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อจัดทำเว็บเพจในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและรวบรวมกฎหมายข้อมูลข่าวสารและปัญหาที่ตอบข้อหารือแล้ว (คำถามที่พบบ่อย) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานครพิจารณากลั่นกรองโครงการนวัตกรรมของสำนักการคลังเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และแจ้งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ และจัดส่งโครงการที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วให้สำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

1/31/2021 : ดำเนินการประชุมคัดเลือกแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมของหน่วยงาน จัดทำโครงการนวัตกรรม พร้อมวิดีโอการนำเสนอโครงการฯ ส่งสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-26)

25.00

12/26/2020 : อยู่ระหว่างรวบรวมแนวคิดนวัตกรรมจากทุกส่วนราชการในสำนักการคลัง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาคัดเลือก 1 นวัตกรรมมาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2020-11-30)

11.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชุมชี้แจงแนวทาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2710

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2710

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-882

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (สก.สนค.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **