ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 14000000-2712

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

จิรฎา ดิษยบุตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ประกาศบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ขณะที่ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้างบางแห่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้การจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดไม่ตรงกับสภาพที่เป็นจริง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ ทุกสำนักงานเขตสามารถแจ้งประเมินภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 2.2 เพื่อให้การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดการอุทธรณ์การประเมินภาษี

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการแสดงหลักฐานจากการขอแก้ไขการประกาศบัญชีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ในกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-28)

100.00

28/06/2564 : กองรายได้ออกสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้้างเขตลาดกระบังเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-28)

65.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากการเดินสำรวจพื้นที่เขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างการเดินสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดในพื้นที่เขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-31)

50.00

31/03/2564 : กองรายได้เดินสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่เขตลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : กองรายได้ได้จัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต โดยให้เจ้าหน้าที่กองรายได้ออกเดินสำรวจกองใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด ให้ครบทั่้งพื้นที่เขตลาดกระบังและจะส่งข้อมูลจากการเดินสำรวจให้เขตลาดกระบังดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-28)

35.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2563 : สำรวจ เพื่อจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : สำนักงานเขตสำรวจเพื่อจัดทำประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2712

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2712

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2015

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 52.16

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
52.00

0 / 0
3
52.16

0 / 0
4
52.16

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **