ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2715

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นพมณี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-/-

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-/-*

เป้าหมายของโครงการ

-/-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-30)

85.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-29)

75.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างการประชุมเพื่อจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-28)

70.00

28/06/2564 : ประชุมเพื่อกำหนด TOR

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-28)

60.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR เพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-28)

25.00

28/04/2564 : ขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-03-31)

15.00

31/03/2564 : เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-25)

15.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัล

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัล...

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : จัดทำรายละเอียด หลักเกณฑ์ การจัดทำระบบสารสนเทศฯ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-27)

5.00

27/11/2563 : นำเสนอคณะกรรมการดิจิตัล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำร่างข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ คุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ขออนุมัติร่าง TOR รายงานผลฯ ขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2715

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2715

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2020

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
10.00

90 / 100
3
30.00

0 / 0
4
40.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **