ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน : 14000000-2717

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย วิมลปกรณ์ (02-2266226) ภายใน 1646 หรือ 1648

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะ พึงประสงค์ (BMAPro 21ST Competency Model) ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ และมาตรา 84 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียน จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในส่วนของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินกรุงเทพมหานคร ในการนี้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง จึงมีความจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานสินทรัพย์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการเงินตามเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมทรัพย์สินทางทะเบียนและจัดทำรายงานสินทรัพย์ประจำปี 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3.เพื่อพัฒนาการบริหารงานด้านการคลังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สินโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 174 คน ประกอบด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักสำนักงานเขต ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 160 คน ดังนี้ 1.ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน /ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 160 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 คน 2.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 12 คน 3.วิทยากร จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-27)

100.00

27/04/2564 : รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินฯ ต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-24)

40.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน ข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 คน รวม 2 รุ่น รุ่นละ 1 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ชั้น 11 โรงแรม ปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจไม่เข้าใจในด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สินหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-28)

30.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เสนออนุมัติจัดทำคำสั่งฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

28/01/2564 : กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้เวียนแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้ส่งรายชื่อข้าราชการผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นบางส่วนแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จึงไม่สามารถจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ได้ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

8.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดหลักสูตรและวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-30)

2.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดหลักสูตรและวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เวียนแจ้งหน่วยงานจัดส่งรายชื่อเพื่อจัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนออนุมัติจัดทำคำสั่งฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการควบคุมทรัพย์สินและจัดทำรายงานทรัพย์สิน
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการอบรม
:30%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2717

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2717

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-881

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนา ทำแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได้คะแนนร้อยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **