ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก : 14000000-2722

สํานักการคลัง : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

กองการเงิน สำนักการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและนำ้มันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโครเลียมจากสถานการค้าปลีก

14030000/14030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 2. ให้บริการชำระภาษีด้วยวิธีทันสมัย 3. ให้บริการชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาระบบชำระเงินค่าภาษีผ่านระบบ e-payment ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 2. เพื่อบริการทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ 3. เสริมสร้างศักยาพด้านการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครให้เป็นมาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-09-23)

80.00

ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรคและขอขยายอายุสัญญา 1.กรุงเทพมหานครได้ทำสัญญาเลขที่ 22-3-63 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 จ้างบริษัทไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก เป็นเงินทั้งสิ้น 15,800,000.- บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 2.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายปิยะ พูดคล่อง รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 35/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของงานจ้างดังกล่าว โดยมีนางนลินี ช่วยขาว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองการเงิน สำนักการคลัง เป็นประธานกรรมการ 3.บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้รับจ้าง มีหนังสือ เลขที่ PM6408-0007 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอสงวนสิทธิขยายเวลา โดยแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ตรวจสอบจากเอกสารการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานการเงินรับ เอกสาร Data Dictionary และข้อมูล Source Code พบว่ามีข้อมูลที่ไม่สัมพันธ์กัน ส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงระบบ MIS ได้ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการขอขยายอายุสัญญา และขอยกเว้นค่าปรับ โดยขอขยายอายุสัญญาเป็นเวลา 129 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลของระบบ MIS ที่ถูกต้องครบถ้วน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-27)

80.00

27/08/2564 : 1. ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานในงวดที่ 2 และผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 2. จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และหลักสูตรการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. และวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ด้วยวิธีการประชุม Online ผ่าน Application Zoom โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง ฝ่ายละ 1 คน 3. เบิกจ่ายเงินและผู้รับเงินได้รับเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-22)

70.00

1. ส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานในระบบ 2. เบิกจ่ายเงินและผู้รับเงินได้รับเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-24)

70.00

24/06/2564 : ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและตรวจรับงานในงวดที่ 2 ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการอีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และดำเนินการแก้ไขฎีกาการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อทักท้วงเอกสารประกอบฎีกาจากฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการคลัง - การตรวจรับงานในงวดที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งมีการประชุมทางไลน์กับธนาคารกรุงไทย 1 ครั้ง และประชุมกับคณะกรรมการอีก 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจำนวน 3,740,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำใบขอเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดที่ 1 - วันที่ 27-30 เมษายน 2564 ได้ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - วันที่ 30 เมษายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 2 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : 1.บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทดสอบระบบของโครงการฯงวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 3.ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 4.ครบกำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 5.ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000.- บาท ซึ่งต้องขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,740,000.- บาท

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2021-02-24)

38.00

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาตรวจรับการจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก งวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2021-01-27)

37.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการตรวจรับและทดสอบระบบ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการตรวจรับต่อผู้มีอำนาจอนุมัติจ้าง (ผอ.สนค.ปฏิบัติราชการแทน ผว.กทม.) ภายใน 5 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : อยู่ระหว่างทดสอบระบบ เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-11-30)

3.00

30/11/2563 : ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับ ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เรื่อง เนื้องานตาม TOR ของโครงการพัฒนาและปรับปรุงการชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก เตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ส่งแผนดำเนินการโครงการฯ และรายงานผลการศึกษา ส่งโปรแกรมบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์ ส่งโปรแกรมระบบภาษีน้ำมันสำหรับผู้ประกอบการยื่น แบบภาษีน้ำมันผ่านอินเทอร์เน็ต
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ส่งโปรแกรมระบบภาษีน้ำมันสำหรับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสาร/ตอบรับ/การเตือนผ่านอินเทอร์เน็ต ส่งโปรแกรมระบบงานรับเงิน
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2722

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2722

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2004

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
80.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **