ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล : 14000000-2723

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภัทรา เล็กคง โทร. 0-2245-5307 หรือ โทร.1679

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กองโรงงงานช่างกล สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำระบบสารสนเทศมาใช้จัดการงานซ่อมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 ซึ่งใช้งานมาประมาณ 15 ปี เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ปัจจุบันล้าสมัย ไม่สามารถรองรับการพัฒนาการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงานช่างกล เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมใหม่ทั้งหมด เพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

14070000/14070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฆลสาย 3 มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีใช้งานทั่วไปในปัจจุบัน เพื่อสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อม 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS)

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของกองโรงงานช่างกล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานที่กองโรงงานช่างกลแห่งใหม่(ถนนพุทธมณฑลสาย3) โดยเชื่อมต่อกับศูนย์ซ่อม 4 มุมเมืองต่าง ๆ ของกองโรงงานช่างกล และระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร(MIS) ได้ จำนวน 1 ระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-02-25)

100.00

25/02/2564 : เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2021-01-29)

98.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-12-30)

95.00

30/12/2563 : คณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจรับงานงวดที่ 4 และรายงานผลการตรวจรับต่อผู้อำนาจสั่งจ้างเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-11-30)

90.00

30/11/2563 : ได้ดำเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเสร็จสมบูรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 4 (สุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-30)

1.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เชื่อมต่อวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยสายน้ำขนาด 24 Core ที่ความเร็ว 1 Gbps จากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ถึงกองโรงงานช่างกลศูนย์หนองแขม
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เชื่อมต่อวงจรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลด้วยสายนำสัญญาณ ชนิด Fiber Optic ที่ความเร็วการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 20 Mbps ต่อวงจร ศูนย์ดอนเมือง ศูนย์บางซื่อ และศูนย์ประเวศเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดตั้งและเรียกใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการะบบงานภายในองค์กร ได้ทั้ง 4 ศูนย์และถ่ายโอนข้อมูล Database จากระบบงานเก่าไปยังระบบ งานโปรแกรมบริหารจัดการ ระบบงานภายในองค์กรกองโรงงานช่างกลเป็นที่เรียบร้อย
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วเสร็จสมบูรณ์
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2723

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2723

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2003

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานช่างกล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
95.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **