ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2724

สํานักการคลัง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : ตัวชี้วัด ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณารับอุทธรณ์ โดยปรับเป้าหมายจากเดิม "เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง" เป็น “เพิ่มขึ้นกว่าค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป” นั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัจจุบันมียอดรายรับ รายงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 ถึงวันที่ 23 ก.ย. 64 จัดเก็บได้ 772.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ที่เพิ่มขึ้น กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดเก็บรายได้จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากค่าเฉลี่ยรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-30)

75.00

30/08/2564 : กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้ดำเนินการสรุปผลการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่า และรายงานผลการสำรวจฯ ต่อผู้บริหารสำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เห็นควรมอบกองรายได้นำรายงานผลการสำรวจและจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครไปใช้ประกอบการบริหาร วางแผน วิเคราะห์ จัดเก็บรายได้ ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามที่ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (นายปิยะ พูดคล่อง) สั่งการให้ผู้อำนวยการกองรายได้พิจารณาดำเนินการต่อไป กองรายได้ อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ใน ปี 2564 (ยอดรายรับที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ : รายงานถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2564 รวม 611.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.65) เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยหารค่าเฉลี่ยรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 (903.41 ล้านบาท)

** ปัญหาของโครงการ :ซึ่งปัจจุบันได้ขออุทธรณ์ตัวชี้วัด โดยมีเหตุผลที่ขออุทธรณ์ ดังนี้ 1. กองรายได้ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอเรื่องให้เช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลรักษาของหน่วยงานอื่น ๆ (สำนักงานเขตหรือสำนัก) ได้ ดังนั้น การจะนำทรัพย์สินออกให้เช่าจึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้น ๆ ว่าจะพิจารณาเห็นควรนำทรัพย์สินใดออกให้เช่า ซึ่งโดยส่วนใหญ่หน่วยงานจะเสนอให้เช่าโดยไม่มีวัตถุประสงค์ ในเชิงพาณิชย์ แต่จะเป็นการให้เช่าเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ หรือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่มาใช้บริการของทางราชการ เช่น - การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - การให้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) - การให้เช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร เป็นต้น 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่ง ที่ 1616/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ทำให้รายได้จากค่าเช่าอาคารสถานที่ลดลงประมาณ 2 – 4 ล้านบาท 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 0.75 ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ประมาณการไว้ลดลงจาก 700 ล้านบาท เหลือประมาณ 530 ล้านบาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-30)

70.00

30/07/2564 : กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่า กองรายได้ อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภท

** ปัญหาของโครงการ : 1. กองรายได้ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอเรื่องให้เช่าทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลรักษาของหน่วยงานอื่นๆ (สำนักหรือสำนักงานเขต) ได้ ดังนั้น การจะนำทรัพย์สินออกให้เช่าจึงขึ้นอยู่กับหน่วยงานนั้นๆ ว่าจะพิจารณาเห็นควรนำทรัพย์สินใดออกให้เช่า โดยส่วนใหญ่หน่วยงานจะเสนอเช่าไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ แต่จะเป็นการให้เช่าเพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ หรือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่มาใช้บริการของทางราชการ เช่น การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม,การให้เช่าสถานที่เพื่อติดตั้งตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และการให้เช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร เป็นต้น 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่ง ที่ 1616/2563 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เช่าสถานที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบมาตร การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้รายได้จากค่าเช่าอาคารสถานที่ลดลงประมาณ 2 – 4 ล้านบาท 3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 0.75 ทำให้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ประมาณการไว้ลดลงจาก 700 ล้านบาท เหลือประมาณ 530 ล้านบาท

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-25)

70.00

25/06/2564 : - กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่า - กองรายได้ อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-28)

70.00

28/05/2564 : กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปผลการสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่า กองรายได้ อยู่ระหว่างรวบรวมสรุปข้อมูลเปรียบเทียบรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อยู่ระหว่างรวบรวมผลสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่า โดยหน่วยงานรายงานผลการสำรวจมาให้กองทะเบียนฯ แล้ว จำนวน 60 หน่วยงาน จาก 69 หน่วยงาน " ไม่สามารถนำไปจัดหารายได้ " จำนวน 36 หน่วยงาน และ " สามารถนำทรัพย์สินไปจัดหารายได้ " จำนวน 24 หน่วยงาน กองรายได้ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทจากหน่วยงานที่ให้เช่าทรัพย์สิน โดยดำเนินการได้ร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : 1. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้เวียนแจ้งการสำรวจและจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ 1307/912 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ส่งแบบการสำรวจและจัดเก็บรายได้ฯ ภายใน 31 มีนาคม 2564 มีหน่วยงานรายงานมา จำนวน 15 หน่วยงาน จากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 69 หน่วยงาน 2. กองรายได้ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทจากหน่วยงานที่ให้เช่าทรัพย์สิน โดยดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 70

** ปัญหาของโครงการ :1. ตัวชี้วัดอาจไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้ 2. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครอาจให้ข้อมูลในแบบสำรวจกับกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุไม่ครบถ้วน 3. หน่วยงานที่ให้เช่าทรัพย์สินไม่ได้จัดส่งสำเนาสัญญาเช่าให้กับกองรายได้ ทำให้ไม่ทราบข้อมูลว่าหน่วยงานมีการให้เช่าทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อใด (ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาเช่า)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-28)

20.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการ รวบรวบผลสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่า โดยกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้เวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตอบแบบสำรวจข้อมูลทรัพย์สินฯ ให้ส่งภายใน 31 มีนาคม 2564 ซึ่งหน่วยงานได้ส่งข้อมูลให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นบางส่วนแล้ว คิดเป็น 20 เปอร์เซนต์/หน่วยงานทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2021-01-28)

13.00

28/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน หลักจากได้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจะทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครกรอกข้อมูลส่งให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ เพื่อรวบรวมและสรุปผลสำรวจข้อมูลทรัพย์สินฯ ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-23)

10.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินฯ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ไปสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-30)

4.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจข้อมุลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-10-30)

2.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:...................
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:......................
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:........................
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:....................
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2724

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2724

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-2011

ตัวชี้วัด : ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **