ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 15000000-2615

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุเมตตา จำเริญ โทร. 3340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบประชาชนและพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จึงควรหาแนวทางวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนรวมทั้งระบบสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยการจัดการสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมเชิงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยหรือมีความล่อแหลมอันตรายลดลง การสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการพื้นที่เสี่ยงอันตรายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงจุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งจะสามารถนำมาใช้ประเมินวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางลด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยง/อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. เพื่อกำหนดรูปแบบและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้บัญชีพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินการสำรวจปีนี้มีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-25)

80.00

25/08/2564 : อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงฯ จากสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการบางคนอยู่ระหว่างการกักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19 จึงไม่สามารถออกสำรวจพื้นที่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-23)

55.00

23/07/2564 : 1. สำนักเทศกิจเวียนแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแจ้งวิธีการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ตามหนังสือที่ กท 1402/3593 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้คณะทำงานฯ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ 2. สำนักเทศกิจได้จัดทำวิธีการสำรวจสำหรับให้คณะทำงานฯ ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2021-06-25)

47.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครต่อปลัด กทม.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-24)

45.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างติดตามรายชื่อผู้แทนหน่วยงานอีก 7 สำนักงานเขต และจัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-26)

40.00

26/04/2564 : รวบรวมรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ และอยู่ระหว่างติดตามรายชื่อผู้แทนหน่วยงานอีก 8 สำนักงานเขต รวมทั้งจัดทำร่างคำสั่งคณะทำงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-24)

35.00

24/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือกองนโยบายและแผนงานที่ กท 1402/261 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ โดยให้จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท 1402/1194 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

1/25/2021 : แจ้งเวียนบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/7110 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบ ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้โปรดลงนามรับทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/6712 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งบัญชีฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของบางหน่วยงานระหว่างกำลังดำเนินโครงการ ทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าและติดขัดของข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำนักเทศกิจมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1402/6207 ลงวันที่ 10 พ.ย. 63 ส่งบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สำนักงานเขตยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาดำเนินการด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป โดยหากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการตามบัญชีขอให้มีหนังสือแจ้งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 25623 ถ้าพ้นกำหนดถือว่ายืนยันข้อมูลตามบัญชีนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำรายละเอียดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือแจ้งโครงการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมขอรายชื่อเพื่อเป็นคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:แจ้งคำสั่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชิญประชุม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมหารือคณะทำงานเพื่อแจ้งรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:คณะทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลให้สำนักเทศกิจ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:สำนักเทศกิจรวบรวมข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สำนักเทศกิจสรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานผู้บริหารรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1460

ตัวชี้วัด : จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **