ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ : 15000000-2617

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3317

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญ ในทุกด้าน ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า “กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย” ประกอบกับ มีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ ซึ่งจากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหา ด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจากการก่ออาชญากรรม การก่อวินาศกรรม หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุด้านการจราจร ซึ่งปัญหาด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เหล่านี้ นับวันจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและมี ความซับซ้อน รวมถึงมีจำนวนสถิติการเกิดเหตุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตามความเจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ อันจะเห็นได้จากสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากข่าวอาชญากรรมและอุบัติเหตุตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขของประชาชนและเป็นภัยของสังคม กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและเป็นปกติสุข ซึ่งรวมไปถึงการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุการจราจร โดยบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการป้องกันปัญหาดังกล่าว คือ การดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึง การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่ทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความล่อแหลมหรือมีสถิติการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุการจราจรบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรมหรือการเกิดอุบัติเหตุการจราจร ทั้งนี้ โดยการบูรณาการประสานความร่วมมือกันระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามและลดโอกาสการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย โดยการดูแลและปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม การดูแลหรือติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความเรียบร้อยของพื้นที่หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องปราม และตัดโอกาสหรือลดช่องทางในการก่ออาชญากรรมหรือการเกิดอุบัติเหตุการจราจร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : 1. บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,103 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,310 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงอันตรายของสำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด รอดำเนิน 92 จุด สำนักงานเขตได้ประสานหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการการซ่อมแซมในงบประมาณประจำปี 2565 - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 400 แห่ง/จุด รอดำเนินการคงเหลือ 72 จุด สำนักงานเขตได้ประสานหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการการซ่อมแซมในงบประมาณประจำปี 2565 - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2,196 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : 1. บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,103 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,310 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงอันตรายของสำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2,186 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : 1. บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,103 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,310 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงอันตรายของสำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 410 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 472 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2,124 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-23)

70.00

23/06/2564 : 1. บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 1,013 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) มิถุนายน 2564 จำนวน 1,008 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงอันตรายของสำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 410 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 256 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 300 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,736 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : 1. บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,015 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,008 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงอันตรายของสำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 410 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 256 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 300 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,736 รายการ 3. จัดทำแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 ชุด เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบผลการสำรวจ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : 1.บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต - สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 944 ครั้ง - สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 944 ครั้ง - สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 944 ครั้ง - ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2.การปรับแก้ไขพื้นที่เสี่ยงของ 50 สำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 410 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 250 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 280 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,710 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-22)

45.00

22/03/2564 : 1.บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต - สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง - สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง - สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง - ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม 2.การปรับแก้ไขพื้นที่เสี่ยงของ 50 สำนักงานเขต - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 402 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 200 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 211 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,583 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-19)

40.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต - สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 944 ครั้ง - สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 944 ครั้ง - สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 944 ครั้ง - ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 402 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 200 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 211 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,585 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-25)

35.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... * บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 472 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน มกราคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) มกราคม 2564 จำนวน 944 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 380 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมกล้อง CCTV จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 390 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 400 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 194 แห่ง/จุด - พื้นที่/จุดที่จะต้องดำเนินการทำความสะอาด จำนวน 472 แห่ง/จุด ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 210 แห่ง/จุด - รวมดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 1,574 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

28/12/2563 : * บัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 486 จุด รวม 50 สำนักงานเขต * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจและติดตามผลการปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * สำนักเทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน 972 ครั้ง / ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 972 ครั้ง * ไม่พบสถิติคดีอาชญากรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : จัดทำหนังสือถึง 50 สำนักงานเขต ให้ดำเนินการตามโครงการฯ พร้อมแบบรายงาน 6 แบบ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ในการออกปฏิบัติหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : จัดทำคำสั่งและแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลแบบสอบถามและรายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2617

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2617

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1462

ตัวชี้วัด : นำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร และแนวทาง (วิธีการ) แก้ปัญหาไปใช้ในการดำเนินงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
67.08

0 / 0
3
73.56

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **