ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 15000000-2619

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวินัย ประณต โทร. 3345

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักที่ต้องดูแลรับผิดชอบมีหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย จึงได้มอบให้สำนักเทศกิจคอยอำนวยความสะดวก ตรวจตรา และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ในทุกด้านและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางในเวลากลางคืน 2. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน 3. เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนอย่างปลอดภัย 4. เพื่อการแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที รวดเร็ว ในกรณีประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน

เป้าหมายของโครงการ

1. กำหนดจุดหรือเส้นทางที่ให้บริการประชาชนตามโครงการอย่างน้อยพื้นที่เขตละ 2 แห่ง 2. ให้บริการประชาชนที่ต้องเดินทางกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลา 21.00 – 02.00 น. ในจุดหรือเส้นทางเปลี่ยวเป็นประจำทุกวัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-28)

100.00

28/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-24)

95.00

จำนวนผู้ใช้บริการ 6 กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง - ราย กรุงเทพเหนือ - ราย กรุงเทพใต้ - ราย กรุงเทพตะวันออก - ราย กรุงธนเหนือ - ราย กรุงธนใต้ - ราย ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จึงห้ามบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ออกนอกเคหะสถานในเวลา 21.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-22)

80.00

จำนวนผู้ใช้บริการ 6 กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง 20 ราย กรุงเทพเหนือ - ราย กรุงเทพใต้ 45 ราย กรุงเทพตะวันออก 1 ราย กรุงธนเหนือ - ราย กรุงธนใต้ 86 ราย สำราจความคิดเห็นของประชาชน จัดทำแบบสอบถามตามจุดให้บริการ ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยฯ 500 ชุดสรุป ประมวลผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก (3.51-4.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-25)

70.00

25/06/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการ 6 กลุ่มเขต กรุงเทพกลาง 22 ราย กรุงเทพเหนือ - ราย กรุงเทพใต้ 67 ราย กรุงเทพตะวันออก 1 ราย กรุงธนเหนือ 127 ราย กรุงธนใต้ - ราย สำราจความคิดเห็นของประชาชน จัดทำแบบสอบถามตามจุดให้บริการ ตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยฯ ๗ฎฯซฯ 500 ชุดสรุป ประมวลผล เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมาก (3.51-4.50) ได้คะแนนเฉลี่ย 3.91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-26)

55.00

26/05/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือน เมษายน 2564 1.กลุมกุงเทพฯกลาง 30 คน 2.กลุ่มกรุงเทพฯใต้ 235 คน 3.กลุ่มกรุงเทพฯเหนือ - คน 4.กลุ่มกรุงเทพฯตะวันออก - คน 5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 171 คน 6. กลุ่มกรุงธนใต้ 122 คน รวม 558 คน หมายเหตุ- การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ - เจ้าหน้าบางสำนักงานเขตต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ - ประชาชนต้องรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพ่ะบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ผู้รับบริการน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-30)

55.00

30/04/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ประจำเดือน มีนาคม 2564 1.กลุมกุงเทพฯกลาง 32 คน 2.กลุ่มกรุงเทพฯใต้ 240 คน 3.กลุ่มกรุงเทพฯเหนือ - คน 4.กลุ่มกรุงเทพฯตะวันออก - คน 5.กลุ่มกรุงธนเหนือ 181 คน 6. กลุ่มกรุงธนใต้ 125 คน รวม 578 คน หมายเหตุ- การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ - เจ้าหน้าบางสำนักงานเขตต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ - ประชาชนต้องรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพ่ะบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้ผู้รับบริการน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-30)

45.00

จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือน มีนาคม 2564 จำนวน 53 คน โดยแบ่งตามกลุ่มเขตได้ ดังนี้ กลุ่่มกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คน กลุ่่มกรุงเทพใต้ จำนวน 18 คน กลุ่่มกรุงเทพเหนือ จำนวน - คน กลุ่่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน - คน กลุ่่มกรุงธนเหนือ จำนวน 32 คน กลุ่่มกรุงธนใต้ จำนวน - คน หมายเหต : มีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย เนื่องจากการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

30.00

26/02/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือนมกราคม 2564 จำนวน 295 คน โดยแบ่งตามกลุ่มเขตได้ ดังนี้ กลุ่่มกรุงเทพกลาง จำนวน 22 คน กลุ่่มกรุงเทพใต้ จำนวน 42 คน กลุ่่มกรุงเทพเหนือ จำนวน 6 คน กลุ่่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 12 คน กลุ่่มกรุงธนเหนือ จำนวน 100 คน กลุ่่มกรุงธนใต้ จำนวน 113 คน หมายเหต : มีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย เนื่องจากการรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-27)

25.00

27/01/2564 : จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 286 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 717 คน เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 620 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : จำนวนผู้ใช้บริการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ เดือนตุลาคม 2563 จำนวน 286 คน เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 717 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลแบบสอบถามและรายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2619

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2619

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1466

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชนที่มีต่อโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 3.51

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 3.91

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
3.91

0 / 0
4
3.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **