ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันภัยทางน้ำ : 15000000-2620

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3317

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและปกครองท้องที่มีหน้าที่ดูแลในด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักเทศกิจจึงได้จัดให้มีโครงการป้องกันภัยทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการสัญจรทางน้ำ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2. เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือขึ้นลงเรือ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์และผู้พิการ 3. เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ 4. เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ หากพบว่าไม่มีความปลอดภัยให้แจ้งเจ้าของโป๊ะและท่าเรือให้แก้ไขให้เกิดความปลอดภัย 5. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร ในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความแข็งแรงของโป๊ะและท่าเรือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 3. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเรือตรวจการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๒ ลดการกระทำผิดกฎจราจร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 2 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัย อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองสายหลัก ประจำเดือน กันยายน 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 60 ครั้ง จำนวน ผู้รับบริการโดยประมาณ 3,000 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 2 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองสายหลัก ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 60 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3,000 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ*

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-20)

85.00

20/07/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 3 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัย อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองสายหลัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 45 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการ โดยประมาณ 3,000 ราย ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-22)

80.00

23 มิถุนายน 2564 จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 3 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองสายหลัก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3500 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-20)

75.00

20/05/2564 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 3 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองสายหลัก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 36 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3000 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ * ดำเนินการจัดเจ้าหน้าลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชานและทำแบบสอบถามจำนวน 200 ชุด ในครึ่งปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.492 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-23)

70.00

23/04/2564 : สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 3 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และ คอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึง สะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์ การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ คลองสายหลัก ประจำเดือน เมษายน 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 50 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 6550 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-22)

65.00

22/03/2564 : สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ประจำเดือนมีนาคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 3,000 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-19)

60.00

2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 36 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,800 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-01-25)

55.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ประจำเดือน มกราคม 2564 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 5,000 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-28)

50.00

28/12/2563 : * จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาด ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 40 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 5,500 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-11-27)

45.00

27/11/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจปฏิบัติการทางน้ำ พร้อมเรือตรวจการณ์ 1 ลำ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้โป๊ะและท่าเรือ และคอยให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธน (ซังฮี้) ถึงสะพานสาทร รวมถึงประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสายหลัก ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ทำการออกตรวจทางน้ำ จำนวน 36 ครั้ง จำนวนผู้รับบริการโดยประมาณ 4,500 ราย * ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดคำสั่งและแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจทางน้ำ 1 ครั้ง/วันทำการ
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ทอดแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลแบบสอบถามและรายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2620

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2620

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1468

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 4

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.47

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
0.00

0 / 0
3
4.49

0 / 0
4
4.47

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **