ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 15000000-2621

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนาวิน หิรัญรุ่งรัตน์ โทร. 3317

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกฎหมาย อื่น ๆ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแลให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการจัดระเบียบถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 เส้นทาง เพื่อให้ทางเท้ามีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย และสะดวกต่อการใช้สอยของประชาชน

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต 2 เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 4 เพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 5 เพื่อดูแล ตรวจตราและรักษาทางเท้าให้มีความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ในการ ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเส้นทางที่กำหนด จำนวน 15 เส้นทาง ภายใต้หลักเกณฑ์ ถนน 5 ไม่ เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ประชาชน และผู้สูงอายุ สามารถใช้ทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ในเส้นทางที่กำหนด จำนวน 15 เส้นทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินการเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของโควิท 19 ทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : ผลตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ไม่พบการฝ่าฝืนและมีระเบียบเรียบร้อย ดังนี้ 1. ไม่พบการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ 2. ไม่พบทางเท้าที่ชำรุด หรือมีน้ำท่วมขัง 3. เครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร อยู่ในสภาพเรียบร้อย 4. การตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนน เรียบร้อย 5. ความสะอาดของทางเท้า ป้ายรถประจำทาง สะพานลอย เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-20)

75.00

เดือนนี้มีผลการดำเนินการเป็นไปตามแผน ไม่พบการฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-23)

70.00

23/06/2564 : เดือนนี้มีผลการดำเนินงานตามแผน ไม่พบทางชำรุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่พบปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : ผลตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง ประจำเดือนเมษายน 2564 ไม่พบการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ไม่พบทางเท้าที่ชำรุด หรือมีน้ำท่วมขัง เครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร อยู่ในสภาพเรียบร้อย การตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนน เรียบร้อย ความสะอาดของทางเท้า ป้ายรถประจำทาง สะพานลอย เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-23)

45.00

23/04/2564 : สำนักเทศกิจตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง ประจำเดือนมีนาคม 2564 ไม่พบการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ไม่พบทางเท้าที่ชำรุด หรือมีน้ำท่วมขัง เครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจรอยู่ในสภาพเรียบร้อย การตัดแต่งต้นไม้บนทางเท้าและเกาะกลางถนนเรียบร้อย ความสะอาดของทางเท้า ป้ายรถประจำทาง สะพานลอย เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-24)

40.00

24/03/2564 : สรุปผลการออกตรวจตราถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 เส้นทาง (เส้นทางละ 1 ครั้ง/เดือน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำนักเทศกิจพบการฝ่าฝืน 2 เส้นทาง 1.ถนนอ่อนนุช เขตประเวศ (ผิวทางเท้าชำรุด) 2.ถนนหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง (ผิวทางชำรุด) อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงสำนักงานเขตแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการออกตรวจตราถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 เส้นทาง (เส้นทางละ 1 ครั้ง/เดือน) ประจำเดือนมกราคม 2564 สำนักเทศกิจไม่พบการฝ่าฝืน เช่น การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า การติดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต การตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า ใน 15 เส้นทางที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราถนนสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 เส้นทาง (เส้นทางละ 1 ครั้ง/เดือน) โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่หากพบการฝ่าฝืน เช่น การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า การติดป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต การตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนดำเนินการ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้ไขโครงการก่อนเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ และวางแผนการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2621

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2621

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1470

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการตรวจตราถนนสายหลัก 15 เส้นทาง (จำนวนถนนสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/เดือน/เส้นทาง : 1

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/เดือน/เส้นทาง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน/เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

90 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **