ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ : 15000000-2622

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปัทมาพร จันทร์ทองศรี โทร. 3317

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ตรวจตราและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกฎหมาย อื่น ๆ ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแลให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจตราผู้ทิ้งขยะในคลองสายหลัก เพื่อให้คลองมีความสะอาด สวยงาม

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขต 2 เพื่อดูแล ตรวจตราคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความสะอาด สวยงาม และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ และหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการในเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ - ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือน ก.ย. 64 - สำนักงานเขตส่งรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือน ส.ค. 64 - จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเพื่อทราบ - จัดทำรายงานเสนอปลัดกทม. ประจำเดือน ส.ค.64 - สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : สำนักเทศกิจ ดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2564 ดังนี้ 1. รายงานแผนการตรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครทราบต่อไป 2. จัดทำผลสรุปการทำแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสียของโครงการฯ 3. นำเรียนผลการดำเนินการโครงการฯ ให้ที่ประชุมทราบในวาระการประชุมผู้บริหารฯประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-21)

75.00

21/07/2564 : สำนักเทศกิจ ดำเนินการ ดังนี้ 1. ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือน ก.ค. 64 2. สำนักงานเขตส่งรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือน มิ.ย. 64 3. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเพื่อทราบ 4. จัดทำรายงานเสนอปลัดกทม. ประจำเดือน มิ.ย. 64 5. ทอดแบบสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-23)

65.00

- ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือน มิ.ย. 64 - สำนักงานเขตส่งรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือน พ.ค. 64 - จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเพื่อทราบ - จัดทำรายงานเสนอปลัดกทม. ประจำเดือน พ.ค.64 - ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย - ออกสำรวจคลองร่วมกับ สำนักระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักกาจราจรและขนส่งและสำนักงานเขตพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-20)

55.00

20/05/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการ ดังนี้ 1. ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2. รวบรวมรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือนเมษายน 2564 ของสำนักงานเขต 3. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบ 4. จัดทำรายงานประจำเดือนมีนาคม 2564 และเมษายน 2564 เสนอปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 5. ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนได้เสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-26)

50.00

26/04/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการ ดังนี้ 1. ออกตรวจตามแผนการตรวจประจำเดือนเมษายน 2564 2. รวบรวมรายงานการตรวจพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 ของสำนักงานเขต 3. จัดทำรายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-23)

40.00

23/03/2564 : สำนักเทศกิจออกตรวจตราคลองสายหลักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และรวบรวมรายงานการดำเนินงานตรวจตราคลองสายหลัก ของฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต เพื่อรายงานผู้บริหารสำนักเทศกิจและผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.สำนักเทศกิจร่วมกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จัดทำแผนการออกตรวจบริเวณทางเดินตลอดแนวคลอง สะพานข้ามคลอง และท่าเทียบเรือของคลองสายหลัก 2.สำนักเทศกิจประสานฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ใช้กูเกิลแมพจัดทำแผนที่แนวคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

1/25/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.สำนักเทศกิจจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่" ให้ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ทราบแนวทาง วิธีดำเนินงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเขตราชเทวี 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของสำนักเทศกิจ และออกตรวจร่วมกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุมชี้แจงให้กับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ และจัดทำแผนการดำเนินงานการออกตรวจ ส่งสำนักการระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประชุมสรุปการทำงานกับสำนักการระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อปฏิบัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินงาน/ปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2622

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2622

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1472

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ กำกับและติดตามการดำเนินงาน กรณี คลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ค่าเป้าหมาย ครบขั้นตอน : 5

ผลงานที่ทำได้ ครบขั้นตอน : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครบขั้นตอน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

95 / 100
2
3.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **