ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน : 15000000-2630

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสันติ ผิวแก้ว โทร. 3338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การที่เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ให้หลากหลายรูปแบบ ทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละสถานการณ์ สำนักเทศกิจได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจต่างๆ ได้ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานให้มีแนวคิดที่พัฒนาขึ้นและเป็นไปในทางเดียวกันอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเทศกิจ 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 210 คน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 หัวหน้างานตรวจและบังคับการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 4 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน รุ่นที่ 2 หัวหน้างานคดีและธุรการ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 4 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน รุ่นที่ 3 หัวหน้างานกิจการพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 4 คน 2. วิทยากร จำนวน 6 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-26)

100.00

26/04/2564 : ดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสำนักเทศกิจทราบ และมีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแบบ สพข. 2/59 ตามแผนปฏิบัติการของโครงการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์ กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะพึงประสงค์ (BMaPro 21st Competency Model) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรม และร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 1. จำนวนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เข้ารับการอบรม 1.1 ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ให้เข้ารับการอบรม จำนวน 173 คน 1.2 ผู้มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 1.3 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 2. ผู้ไม่เข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน ได้แก่ 2.1 นายแทนไท สุวรรณรงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ สังกัดส่วนตรวจและบังคับการ 2 สำนักงานตรวจและบังคับการ สำนักเทศกิจ ไม่เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 โดยมีหนังสือ ที่ กกพ. 959/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง ของดเว้นการอบรมตามโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างานเนื่องจากได้รับแจ้งว่าพักอาศัยอยู่กับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นายแทนไทฯเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องสังเกตอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน 2.2 นายสุรสิทธิ์ ติละบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตภาษีเจริญ โดยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 6009/11000 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด ไม่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน เนื่องจากมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จึงให้นายสุรสิทธิ์ฯทำงานในสถานที่พักตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ตามหนังสือสั่งการ (ว.8) ด่วนที่สุด ที่ กท 0701/897 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงไม่สามารถเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 ได้ 2.3 นายสัญลักษณ์ ฝาหละเหย็บ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานบังคับคดี 3 กองนิติการและบังคับคดี สำนักเทศกิจ ไม่เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 เนื่องจาก มีหนังสือ ที่ กท 1404/198 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยข้าราชการรายดังกล่าวลาออกจากราชการตามคำสั่งสำนักเทศกิจ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออก จากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 2.4 นางสาวอัญชสา สัณฑมาศ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตปทุมวัน ไม่เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีหนังสือ ที่ กท 4409/4531 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน โดยข้าราชการรายดังกล่าวลาออกจากราชการตามคำสั่งสำนักงานเขตปทุมวัน ที่ 708/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 3.5 นายซอดีกีน ตูแป ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตสาทร ไม่เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีหนังสือ ที่ กท 6809/1163 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน โดยข้าราชการรายดังกล่าวลาออกจากราชการตามคำสั่งสำนักงานเขตสาทร ที่ 47/2564 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 3. สรุปผลคะแนนทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ (เกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 3.1 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าทดสอบความรู้ จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.02381 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 3.2 ผลการทดสอบความรู้ฯ ของผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงานเทศกิจ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการปฏิบัติงานด้านเทศกิจ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเหตุร้องเรียนต่างๆ วิธีป้องกันสารเคมีอันตราย และความปลอดภัยในการทำงาน การบริหารจัดการด้านการข่าว และการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ที่ถูกต้อง และการบังคับการจอดรถในที่ห้ามจอด - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบ จำนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 95.23810 - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ผ่านการทดสอบ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76190 3.3 ผลโครงการตามตัวชี้วัดมิติที่ 7.3 - ผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 95.24 ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-23)

80.00

23/03/2564 : ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งฯ ให้เข้ารับการอบรม ทั้งหมดจำนวน 173 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 4 วันผู้มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 97.11 ผู้ไม่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ดำเนินการแบบไป - กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน และระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอให้ผู้บริหารสำนักเทศกิจทราบ และมีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแบบ สพข. 2/59 ตามแผนปฏิบัติการของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-02-22)

65.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละรุ่น ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564 ผ่อนคลายให้สามารถจัดกิจกรรมการประชุม การสัมมนา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 100 คน ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และกองนโยบายและแผนงาน ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักเทศกิจให้ดำเนินโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 57 คน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 59 คน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-27)

60.00

27/01/2564 : ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จจำนวน 1 รุ่น และได้สรุปผลการดำเนินการรุ่นที่ 1 ให้ผู้บริหารทราบไว้ชั้นหนึ่งแล้ว ซึ่งการดำเนินการอบรม รุ่นที่ 2 - 3 อยู่ระหว่างชะลอการดำเนินการ เนื่่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน ซึ่งได้กำหนดจัดอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2564 ออกไปก่อน และจะกำหนดการอบรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-12-28)

55.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมตามรุ่นที่กำหนด ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรมแล้วเสร็จจำนวน 1 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 56 คน วันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563 จำนวน 55 คน ทั้งนี้รุ่นที่ 2 – 3 อยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรม จะเสร็จสิ้นการอบรมตามกำหนดการคือวันที่ 15 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-11-27)

30.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอคำสั่งกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครอนุมัติ และลงนามในคำสั่งฯให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานหน้าที่หัวหน้างาน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 รุ่น ระยะเวลาดำเนินการ รุ่นละ 4 วัน ดำเนินการฝึกอบรมแบบไป - กลับ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 57 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 57 คน รุ่นที่ 3 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 59 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-10-27)

20.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนออนุมัติโครงการ และขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการฝึกอบรมแบบไป-กลับ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 5 - 8 มกราคม 2564 รุ่นที่ 3 วันที่ 12 - 15 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมและติดต่อวิทยากร พร้อมสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากร และขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมวัสดุและอุปกรณ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พิธีเปิดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินฝึกอบรมแยกตามรุ่น
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2630

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2630

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1479

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
95.24

0 / 0
3
95.24

0 / 0
4
95.24

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **