ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ : 15000000-2631

สํานักเทศกิจ : (2564)

45

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 45

นางสาวสุจิตรา ดำรงค์ โทร. 3338

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การปฏิบัติภารกิจในแต่ละภารกิจนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายเทศกิจเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการขั้นตอนนี้ อันจะส่งผลให้ภารกิจขององค์กรประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจจึงต้องเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักศิลปะการเป็นผู้นำ หลักการบริหารงาน บทบาทหน้าที่สำคัญของการเป็นผู้นำ การจัดลำดับงาน การบริหารคนสมัยใหม่ อำนาจหน้าที่ในสายงานเทศกิจ ลักษณะของผู้นำที่ดี การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนตัดสินใจและแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ซึ่งหัวหน้างาน จะเป็นผู้นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง สำนักเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจนี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ มีการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติภารกิจต่อไป

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างาน พัฒนาทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน พัฒนาเทคนิค ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เทคนิคการทำงานเชิงรุก และเสริมทักษะการบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อวิเคราะห์ ทบทวนปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเทศกิจ และกำหนดประเด็นปัญหาแนวทางการพัฒนากฎหมาย เพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติราชการ 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานเทศกิจ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขต จำนวน 60 คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 10 คน 1. เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 5 คน 2. วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-20)

45.00

20/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจาก 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรุงเทพมหานครได้มีประกาศลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ได้กำหนดมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้งดกิจกรรมการจัดประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน ฯลฯ 2. ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยให้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบริเวณแคมป์ที่พักคนงานและไซต์งานก่อสร้างตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งรับส่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ (ผู้ป่วยสีเขียว) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3. โครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ มีรูปแบบและวิธีการอบรมเป็นแบบบรรยาย รวมทั้งอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม และมีการรวมกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรมเกิน 20 คน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-06-25)

45.00

25/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 33) โดยมีมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา ฯลฯ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมเกินจำนวนที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการอบรมได้ตามกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-21)

45.00

21/05/2564 : กำหนดการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เดิมกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25, 27 - 28 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว มีรายงานพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ รวมถึงควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว และให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจะเข้าสู่สภาวะปกติ โดยปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจได้ลงนามอนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมการพัฒนาการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เปลี่ยนเป็นวันที่ 30 มิถุนายน และ วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้จัดเตรียมเอกสารที่จะดำเนินการไว้พร้อมแล้ว เมื่อสามารถดำเนินการจัดการอบรมได้ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-26)

45.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 59 คน ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ 1 รุ่น จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25, 27 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างการเสนอคำสั่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครลงนามอนุมัติคำสั่งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อในคำสั่งเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-23)

40.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการของบประมาณในการดำเนินโครงการฯ และขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 60 คน ดำเนินการอบรมแบบไป - กลับ 1 รุ่น จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงและพิจารณาหลักสูตรที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม โดยกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 70 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

27/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการฯ และอยู่ระหว่างการพิจารณาขออนุมัติกำหนดการจัดอบรมใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งจะกำหนดจัดอบรมใหม่ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 70 คน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-28)

25.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 70 คน

** ปัญหาของโครงการ :กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อาจจะมีการเลื่อนกำหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการ ฯ ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมให้ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการตามนโยบายผู้บริหาร และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม โดยกำหนดการฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับชำนาญการพิเศษ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-27)

15.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ กำหนดวันฝึกอบรม และจัดหาสถานที่ในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมและติดต่อวิทยากร พร้อมสถานที่ฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะกรรมการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญวิทยากรขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เตรียมวัสดุและอุปกรณ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:พิธีเปิดโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินฝึกอบรมแยกตามรุ่น
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2631

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2631

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1479

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

95 / 100
2
95.24

0 / 0
3
95.24

0 / 0
4
95.24

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **