ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักเทศกิจ : 15000000-2633

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุนทร จันทร์สิงห์ โทร. 3342

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานและภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.จัดทำฐานข้อมูลของสำนักเทศกิจ 2.นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของสำนักเทศกิจ 3.นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

สำนักเทศกิจ จัดทำฐานข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการ 1. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 เรียบร้อยแล้ว 2. นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพ เป็นปัจจุบัน สม่ำเสมอ 3. พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนผู้ค้าเสร็จสมบูรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการ 1. ทดสอบและปรับแก้ไขระบบการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร 2. ส่งมอบระบบ และประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต 3. ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน 4. นำเข้าข้อมูลทุกตัว อย่างเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-25)

80.00

25/07/2564 : สำนักเทศกิจนำเข้าข้อมูลทุกตัว อย่างเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-22)

70.00

22/06/2564 : สำนักเทศกิจนำเข้าข้อมูลทุกตัว อย่างเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-27)

65.00

27/05/2564 : สำนักเทศกิจนำเข้าข้อมูลทุกตัว อย่างเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการนำเข้าข้อมูลทุกตัว อย่างเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-24)

45.00

24/03/2564 : จัดทำ Meta Data และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ Meta Data และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-22)

35.00

22/01/2564 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล สถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 6 บัญชี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : ในเดือนธันวาคม 2563 สำนักเทศกิจดำเนินการ ดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน 2. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ยอดสำรวจซากรถ ปี 2562 และ ปี 2563 3. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : 1.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักเทศกิจ 2.พิจารณาคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่ สำหรับบันทึกในฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 จำนวน 1 เรื่อง 3.บันทึกข้อมูลเข้าระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักเทศกิจ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักเทศกิจ ตามคำสั่งสำนักเทศกิจ ที่ 98/2563 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้กว้างขึ้น
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูล และคำอธิบายข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2633

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2633

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1481

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **