ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 15000000-2634

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววริยา แก้วชุมพล โทร.3340

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้ 1.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ 2.มีหนังสือส่งมอบระบบให้สำนักงานเขตใช้งาน 3.ประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต 4.ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียน คัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.มีหนังสือส่งมอบระบบให้สำนักงานเขตใช้งาน 2.ประชุมชี้แจงการใช้งานให้สำนักงานเขต 3.ส่งมอบคู่มือใช้งานและช่องทางการติดต่อสอบถามหากพบปัญหาใช้งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-21)

80.00

21/07/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียน คัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.มีหนังสือขอให้สตบ.ทดสอบการใช้งาน และรายงานปัญหาอุปสรรคในการใช้งาน 2.ปรับแก้ระบบเพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการใช้งาน 3.อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากปลัดกรุงเทพมหานครส่งมอบระบบให้ทุกสำนักงานเขตนำไปใช้งานสนับสนุนภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-23)

70.00

โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผู้ค้า ดังนี้ 1.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจสอบการได้รับสิทธิ์ทำการค้า เพื่อป้องกันการได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อน 2.การสร้างแบบประเมินการใช้งานแอปพลิเคชั่น 3.สร้างหน้าเพจสำหรับให้ประชาชนดาวน์โหลดเอกสาร/หนังสือ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ค้า 4.สร้างหน้าเพจแจ้งช่องทางการติดต่อสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-20)

60.00

20/05/2564 : โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สำนักเทศกิจได้จัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาโปรแกรมลงทะเบียนผู้ค้า ดังนี้ 1.พัฒนาเพิ่มเติมระบบสมัครสมาชิกเพื่อติดตามผลการลงทะเบียน 2.พัฒนาเพิ่มเติมระบบตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 3.สร้างลิงค์เข้าใช้งานระบบ แยกกระบวนการเจ้าหน้าที่ กับ ประชาชนทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-27)

55.00

27/04/2564 : สำนักเทศกิจจัดทำระบบลงทะเบียนผู้ค้า รายละเอียด ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. สร้างฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลผู้ค้า 2. สร้างเว็บเพจสำหรับตรวจสอบและค้นหาข้อมูลผู้ค้า กำลังดำเนินการ สร้างเว็บเพจการลงทะเบียนผู้ค้า แบ่งเป็น 6 เพจ โดยพัฒนาให้สามารถบันทึกและตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ค้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-22)

45.00

22/03/2564 : สำนักเทศกิจประชุมทีมบูรณาการแนวทางปฏิบัติร่วมกับระบบสารสนเทศ (โดยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงเป็นประธาน และผู้เกี่ยวข้อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-22)

40.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแก้โครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามที่คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอแนะ และได้ส่งโครงการ ฯ ให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-20)

30.00

20/01/2564 : สำนักเทศกิจดำเนินการคัดเลือกแนวคิด และนำแนวคิดด้านนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร มาจัดทำโครงการปฏิรูปการลงทะเบียนคัดเลือกผู้มีสิทธิทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าของกรุงเทพมหานคร และคลิปวิดิโอผู้อำนวยการสำนักเทศกิจนำเสนอโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการจากทุกส่วนราชการเพื่อให้คณะทำงานพิจารณา 1 โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาแนวทาง วิธีการ การพัฒนานวัตกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การค้นหาแนวคิด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การคัดเลือกแนวคิด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำแนวคิดมาจัดทำนวัตกรรม
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงแก้ไขแนวคิดตามคณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ให้ข้อเสนอแนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2634

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2634

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1482

ตัวชี้วัด : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

95 / 100
2
45.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **