ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : 15000000-2635

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางทวี การเพียร โทร. 3316

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งสำนักเทศกิจได้จัดพิธีเป็นประจำอย่างต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของไทย

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ คุณงามความดี ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระองค์ท่านมีต่อแผ่นดินไทย อย่างหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระเกียรติคุณอันไพศาลให้เป็นที่ประจักษ์มากขึ้น 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชนรุ่นหลัง ตระหนัก เกิดความรัก ความสามัคคี เสียสละและหวงแหนในความเป็นไทย ดังที่ท่านทรงเป็นแบบอย่าง

เป้าหมายของโครงการ

จัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีบุคลากรเทศกิจกรุงเทพมหานครเข้าร่วมพิธี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-22)

100.00

22/01/2564 : ดำเนินการโครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-12-24)

80.00

24/12/2563 : กำหนดจัดพิธีวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 จัดทำหนังสือเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : จัดทำหนังสือถึงผู้ประกอบพิธีบวงสรวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2635

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2635

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1483

ตัวชี้วัด : ดำเนินการครบ 2 โครงการ

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **