ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร : 15000000-2636

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางทวี การเพียร โทร. 3316

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในวันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเทศกิจกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดให้มีกิจกรรมที่สร้างเสริมความสามัคคีและมีระเบียบวินัย โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครรวมพลังเพื่อแสดงถึงความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความมีระเบียบวินัย ตลอดจนจัดพิธีทางศาสนาร่วมกัน

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจรำลึกถึงวันด่อตั้งเทศกิจกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อรวบรวมความพร้อมและศักยภาพในการรวมพลังเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเกิดความรัก และศรัทธาต่อองค์กร

เป้าหมายของโครงการ

1. ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นศิริมงคล 2. บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 3. มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีความประพฤติดี ได้รับการยกย่องจากสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 : ดำเนินการโครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนและยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังนี้ 1. กิจกกรรมบริจาคโลหิต 2. กิจกรรมพิธีทางศาสนา 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4. กิจกรรมสวนสนาม

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนและยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังนี้ 1. กิจกกรรมบริจาคโลหิต 2. กิจกรรมพิธีทางศาสนา 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4. กิจกรรมสวนสนาม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : - จัดทำฎีกาจ้างเหมาใบเกียรติบัตร เทศกิจทำความดี จำนวน 63 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การดำเนินโครงการฯ มีการปรับเปลี่ยนและยกเลิกกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ดังนี้ 1. กิจกกรรมบริจาคโลหิต 2. กิจกรรมพิธีทางศาสนา 3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 4. กิจกรรมสวนสนาม

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-21)

55.00

21/07/2564 : - อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติในการได้รับเกียรติ ตามโครงการ เทศกิจทำความดี

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-21)

50.00

21/06/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-24)

45.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-23)

40.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-23)

35.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-22)

30.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

22/01/2564 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำหนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2636

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2636

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1483

ตัวชี้วัด : ดำเนินการครบ 2 โครงการ

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **