ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนากฎหมายกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ : 15000000-2639

สํานักเทศกิจ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร โทร. 3370

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักเทศกิจ เป็นหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแล ตรวจตรา และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร กฎหมายอื่น ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติ ประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปฏิบัติงานด้านการดูแลและให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และในส่วนของภารกิจหน้าที่ในด้านกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญาของสำนัก การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย พิจารณาร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม นโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง ถือได้ว่าการปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบต่าง ๆ เป็นการพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครให้สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ในด้านต่าง ๆ ของการพัฒนากรุงเทพมหานคร นอกจากนี้การยกร่างกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการควบคุม ดูแล การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ป้องกันการเกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ เช่น กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายการสาธารณสุข เป็นต้น

15000000/15000000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพิจารณายกร่าง และร่าง แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกิจมีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม นโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง 2.เพื่อให้กฎหมายที่ได้มีการยกร่างขึ้นใหม่ แก้ไข ปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับเทศกิจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจสามารถได้รับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติ

เป้าหมายของโครงการ

กฎหมาย ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ มีการเผยแพร่และนำไปใช้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทศกิจอย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๑ - กฎหมาย
๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-20)

100.00

20/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานกฎหมายและคดีเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามหนังสือขอหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางปกครองกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกา ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่องตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-08-24)

96.00

24/08/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกฎหมายและคดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-07-22)

96.00

22/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำนักเทศกิจเสนอเรื่องให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา โดยปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานกฎหมายและคดีพิจารณาเสนอความเห็น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-06-25)

94.00

25/06/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำนักเทศกิจเสนอเรื่องให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-05-27)

92.00

27/05/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ระหว่างปรับแก้ไขแนวทางการดำเนินการ ก่อนนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-04-28)

90.00

28/04/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง ดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ระหว่างแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-03-24)

86.00

24/03/2564 : ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักเทศกิจพิจารณาทบทวนร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ายหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/1421 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 และสำนักงานกฎหมายและคดีมีหนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ที่ กท 0405/1496 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 ให้ทบทวนร่างแนวทางดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-02-24)

85.00

2/24/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ลงนามในหนังสือกรุงเทพมหานครที่ กท 1404/72 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และเวียนแจ้งสำนักงานเขตแล้ว 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน อยู่ระหว่างแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-27)

60.00

1/27/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 อยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม 2. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สำนักเทศกิจรับเรื่องกลับคืนเพื่อแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-12-23)

40.00

23/12/2563 : ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สำนักเทศกิจพิจารณาทบทวนเสนอร่างกฎหมายระเบียบข้อบัญญัติ หรือแนวทางปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เรื่อง คือ 1. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-11-27)

35.00

27/11/2563 : ปัจจุบันได้มีการพิจารณาข้อเท็จจริงว่าเป็นปัญหาตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างดังกล่าวและเสนอร่างกฎหมายระเบียบข้อบัญญัติ หรือแนวทางปฏิบัติต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือปลัดกรุงเทพมหานคร พิจารณาลงนามแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานกฎหมายและคดี ประกอบด้วย 1. ร่างแนวทางการดำเนินการกับซากยานยนต์ที่อยู่ในทางสัญจรของประชาชนหรือในที่ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2. แนวทางการดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน/โครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 15000000-2639

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 15000000-2639

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1500-1485

ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจที่สำนักเทศกิจหรือกรุงเทพมหานคร ประกาศหรือเวียนแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบ

ค่าเป้าหมาย เรื่อง : 1

ผลงานที่ทำได้ เรื่อง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

85 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **