ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) : 17000000-3581

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

8

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่ง ได้ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงสำหรับ เชื่อมโยงสัญญาณภาพจากจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปยังห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สวนสาธารณะ, ศูนย์เยาวชน, ศูนย์กีฬา, ห้องสมุดประชาชน, สถานศึกษา, สถานีสูบน้ำ, สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต, สถานีตำรวจ ทั้ง 88 สถานี, กองบังคับการตำรวจนครบาลทั้ง 9 แห่ง, ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์, ศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 12 ศูนย์, ศูนย์ควบคุมกลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) ฯลฯ เพื่อบันทึกภาพ เรียกดูภาพ และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้เป็นปกติ สามารถบันทึกภาพ เรียกดูภาพ และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิลเส้นใยนำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลาของการใช้งานโดยช่างผู้ชำนาญการ

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานได้เป็นปกติ สามารถบันทึกภาพ เรียกดูภาพ และบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้ที่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพของสายเคเบิลเส้นใยนำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา (พื้นที่รอบนอก)

เป้าหมายของโครงการ

บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร ตามบัญชีรายการอุปกรณ์และจุดติดตั้งกล้องฯแนบท้าย ให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา (พื้นที่รอบนอก)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-07-21)

8.00

21/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) งวดที่ 7 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-06-15)

48.00

15/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) งวดที่ 6 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-18)

40.00

18/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) งวดที่ 5 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-04-16)

32.00

16/04/2564 : กำลังดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2021-03-17)

24.00

17/03/2564 : กำลังดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2021-02-16)

16.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) งวดที่ 2 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-01-20)

8.00

1/20/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตามสัญญาเลขที่ 22-17-64 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กับ บริษัท โคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด งานบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก) งวดที่ 1 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-12-15)

6.00

12/15/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-11-17)

4.00

17/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอเริมสัญญาในช่วงเดือน มกราคม 2564 โดยได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการลงนามหนังสือสัญญา
:8%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษา งวดที่ 2 แล้วเสร็จ
:8%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษา งวดที่ 3 แล้วเสร็จ
:8%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขั้นตอนดำเนินการบำรุงรักษา งวดที่ 4 แล้วเสร็จ
:8%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3581

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3581

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0907

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

95 / 100
3
88.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **