ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565) : 17000000-3587

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัย บริเวณ พี่นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนให้แก่ประชาชน - เพี่อเฝัาระรัง ฟ้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ภายในพี่นที่ - เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพี่นที่ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน - เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพชองโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้สามารถใช้งาน เพี่อประโยชน์Iนการรักษาความปลอดภัย - เพี่อเชี่อมโยงสถานะชองอุปกรณ์เช้าสู่ศูนย์ควบคุม ทำให้ระบบ ควบคุมและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทราบสถานะการทำงานชอง อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพได้

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อเฝัาระรัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพี่นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-08-18)

50.00

18/08/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-07-21)

45.00

21/07/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-14)

40.00

14/06/2564 : ดำเนิการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-24)

35.00

24/05/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-27)

30.00

27/04/2564 : ดำเนินการสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-18)

28.00

18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

22/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-20)

60.00

1/20/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-21)

60.00

12/21/2020 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 11 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2563 ดำเนินการมาแล้ว 112 วัน แผนการดำเนินงาน 15.69% ผลการดำเนินงาน 9.85% ช้ากว่าแผน 5.84% ปัญหา/อุปสรรค : การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 1. งานติดตั้ง จะเริ่ม 21/12/2563 เป็นต้นไป การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อบ ) กฟน.บางกะปิ 12 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด ) กฟน.สามเสน 78 จุด ( รอชำระเงิน ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.วัดเลียบ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.90 (2020-11-26)

7.90

26/11/2563 : @สจส กทม (ฉัตรฐชาญ) @Nutthanun😄😄 @JoePANA @สมสัก ม่วงวงษ์ เรียน พี่ป๋อง พี่อ้าย พี่โจ พี่จอร์จ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการมาแล้ว 84วัน แผนการดำเนินงาน 7.90% ผลการดำเนินงาน 7.02% ช้ากว่าแผน 0.88% ปัญหา/อุปสรรค : - การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. แบบแนวระยะพาดสาย สำหรับส่ง กฟน. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 2. แบบสำหรับส่งบรรจบไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 3. Local Materials (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเม้าท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.บางกะปิ 12 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด ) กฟน.สามเสน 78 จุด ( รอชำระเงิน ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.วัดเลียบ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :@สจส กทม (ฉัตรฐชาญ) @Nutthanun😄😄 @JoePANA @สมสัก ม่วงวงษ์ เรียน พี่ป๋อง พี่อ้าย พี่โจ พี่จอร์จ โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการมาแล้ว 84วัน แผนการดำเนินงาน 7.90% ผลการดำเนินงาน 7.02% ช้ากว่าแผน 0.88% ปัญหา/อุปสรรค : - การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. แบบแนวระยะพาดสาย สำหรับส่ง กฟน. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 2. แบบสำหรับส่งบรรจบไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 3. Local Materials (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเม้าท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.บางกะปิ 12 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด ) กฟน.สามเสน 78 จุด ( รอชำระเงิน ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.วัดเลียบ 1 จุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจจุดติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สำรวจจุดติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3587

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3587

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

95 / 100
3
78.89

95 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **