ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565) : 17000000-3588

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 - 2565)

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัย บริเวณ พี่นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนให้แก่ประชาชน - เพี่อเฝัาระรัง ฟ้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ภายในพี่นที่ - เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพี่นที่ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน - เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพชองโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้สามารถใช้งาน เพี่อประโยชน์Iนการรักษาความปลอดภัย - เพี่อเชี่อมโยงสถานะชองอุปกรณ์เช้าสู่ศูนย์ควบคุม ทำให้ระบบ ควบคุมและเจ้าหน้าที่ดูแลระบบทราบสถานะการทำงานชอง อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพได้

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อเฝัาระรัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยง และบริเวณชุมนุมชนในพี่นที่กลุ่มกรุงเทพตะรันออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-14)

100.00

14/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-24)

100.00

24/05/2564 : ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ 24 พ.ค. 64 Planning = 100% Progress =100% การดำเนินการ 1. จัดทำเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง (ดำเนินการเรียบร้อย) 2. จัดทำ เอกสารนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม (Conceptual Design) (ดำเนินการเรียบร้อย) 3. ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจระบบเครือข่าย ทั้งหมด 326 แห่ง (ดำเนินการเรียบร้อย) 4. จัดทำรายงานการสำรวจระบบเครือข่ายภายในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 5. จัดทำแผนผังรายละเอียดและแบบรายละเอียดการติดตั้งของตำแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ (Shop drawing) (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 6. เอกสารเอกสารเสนอแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใหม่ (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 7. จัดทำระบบสำหรับ Demo (เลื่อนการทำ demo โดยใช้กับอุปกรณ์ และระบบจริง ในช่วงเดือน ธ.ค.) 8. ส่งมอบงวดงานที่ 1 พร้อมเอกสารสงมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 9. คณะกรรมการตรวจรับงาน (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63) 10. สั่งซื้ออุปกรณ์ในโครงการ จำนวน 15 รายการ (ได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว) 1. ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อทดสอบระบบ ตาม TOR และ DEMO ระบบ (ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ Hardware และ Software ทั้งหมดในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ) 2. ส่งมอบงานงวดที่ 2 ร้อมเอกสารสงมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64) 3. ดำเนินการทดสอบติดตั้ง join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขตบางซื่อ, เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่ (ดำเนินการเรียบร้อย 4. แผนการดำเนินงานการ Join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขต, สน., รพ., สาธารณะสุข และอื่นๆ ทั้งหมด 326 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค = 1. อุปกรณ์ Linecard ความเร็ว 40Gbps ที่นำมาเชื่อมต่อระหว่าง Core Switch ของ Switch ของ กทม.1 มาการล่าช้าในการส่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคิวการผลิต 2. ไม่สามารถ เชื่อมต่อ SAN Switch ได้ เนื่องต้องใช้ LineCard ความเร็ว 40 Gbps

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-27)

75.00

27/04/2564 : ดำเนินการสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-18)

70.00

18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-02-22)

65.00

22/02/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-20)

60.00

1/20/2021 : อยู่ระหว่างำเนินการตสมสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-23)

60.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-26)

2.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3588

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3588

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

95 / 100
3
78.89

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **