ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ : 17000000-3592

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

-เนื่องจากการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดปัญหาการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ และใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ทางกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เนื่องจากประชาชนภายนอกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และเป็นการยากที่จะให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตามจุดต่างๆ ได้ทั่วถึง จึงจำเป็นที่จะติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการเฝ้าระวัง ตรวจจับ ป้องกัน และป้องปราม รวมถึงสามารถใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ โดยจะดำเนินการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ บริเวณบริเวณโดยรอบ โดยจะทำการบันทึกภาพข้อมูลเหตุการณ์ ต่าง ๆ ไว้ ณ จุดติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังได้ถึง 30 วัน และทำการเชื่อมโยงสัญญาณภาพเข้าสู่ห้องควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง(ระยะที่ 1 สะพานโอสถานนท์ถึงสะพานดำรงสถิต)เพื่อใช้ในการเรียกดูภาพและบันทึกภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้สามารถเรียกดูภาพและตรวจสอบภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

17140300/17140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ต่อการเกิดอาชญากรรม กลุ่มกรุงเทพใต้ 2. เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ โดยนำข้อมูลภาพจากการบันทึกภาพเหตุการณ์ไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดี 3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการให้แก่ประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถตรวจจับผู้กระทำผิดทางกฎหมายจากการก่อเหตุอาชญากรรมบริเวณโดยรอบคลองโอ่งอ่าง และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดีได้ 2. สามารถเพิ่มความปลอดภัยทางด้านชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. สามารถตรวจสอบการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ และแจ้งเตือน เพื่อป้องปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม และเป็นหลักฐานสำคัญประกอบการดำเนินคดี 4. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้งานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้น 5. สามารถใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารข้อมูล มาอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้อย่างมีศักยภาพสูงสุด 6. สามารถเชื่อมต่อระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้อยู่ในระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมโยงติดตามเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-15)

100.00

15/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-05-18)

94.00

18/05/2564 : ช้ากว่าแผน 3.87%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2021-04-16)

86.00

16/04/2564 : กำลังดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-17)

65.00

17/03/2564 : ช้ากว่าแผน 9.45%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-16)

70.00

2/16/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนช้ากว่าแผน 9.39% ปัญหา/อุปสรรค : - ระยะสาย Fiber Optic เกินข้อกำหนดตาม TOR - สาย Fiber จะต้องมีการจัดซื้อใหม่เนื่องด้วยทาง กฟน.ไม่อนุญาติให้ใช้ สาย ARSS การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. สำรวจจุดติดตั้งหลักเรียบร้อยแล้ว 135/135 จุด (จำนวนเสาย่อยเกินจาก TOR จำนวน 1 ต้น) 2. อุปกรณ์หลักตาม TOR Server, Switch L3, กล้อง, NVR ​เข้าคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว 3. รายงานสำรวจจุดบรรจบกระแสไฟฟ้ากับ กฟน. ( 135/135 จุด ) - กฟน.คลองเตย สำรวจเรียบร้อย 39/39 จุด - กฟน.ยานนาวา สำรวจเรียบร้อย 34/34 จุด - กฟน.บางนา สำรวจเรียบร้อย 16/16 จุด - กฟน.บางกะปิ อยู่ระหว่างการสำรวจ 46/46 จุด 4. รายงานการชำระเงิน ค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า ( 62/135 จุด ) - กฟน.คลองเตย ชำระเงินเรียบร้อย 25/39ร้อย เหลืองานทดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.60 (2021-01-20)

62.60

1/20/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ ช้ากว่าแผน 9.10% ปัญหา/อุปสรรค : - สนย.มีโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสีลม ซึ่งส่งผลกระทบกับจุดติดตั้งกล้องในพื้นที่ ถนนสีลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.50 (2020-12-16)

54.50

ช้ากว่าแผน 3.43% ปัญหา/อุปสรรค : - ระยะสาย Fiber Optic เกินข้อกำหนดตาม TOR จำนวนมาก (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง) - สนย.มีโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสีลม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับจุดติดตั้งกล้องในพื้นที่ ถนนสีลม - กฟน.ตรวจสอบแบบการติดตั้งแล้วมีความเห็นให้แก้ไขแบบเพิ่มเติมครับ การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1. สำรวจจุดติดตั้งหลักเรียบร้อยแล้ว 135/135 จุด (จำนวนเสาย่อยเกินจาก TOR จำนวน 6 ต้น) 2. อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง เนื่องจากบางจุดระยะ Fiber ค่อนข้างไกล 3. อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ - Server เข้าคลังสินค้าวันนี้ - Switch L3​ เข้าคลังสินค้าวันนี้ - กล้อง, NVR เข้าไทยช่วงมกราคม 4. แบบการติดตั้งกล้อง อยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขและส่งให้ กฟน. ใหม่อีกครั้งครับ 5. รายงานสำรวจจุดบรรจบกระแสไฟฟ้ากับ กฟน. - กฟน.คลองเตย สำรวจเรียบร้อย 38/39 (เหลือจุด ปากซอยธนิยะถึงหน้าอาคารสีลม 64 ยังไม่ได้จุดทดแทน) - กฟน.ยานนาวา สำรวจเรียบร้อย 34/34 - กฟน.บางนา สำรวจเรียบร้อย 16/16 - กฟน.บางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการนัดหมาย 0/46 กฟน.นัดสำรวจในวันที่ 17/12/63 6. รายงานการชำระเงิน ค่าบรรจบกระแสไฟฟ้า - กฟน.คลองเตย ชำระเงินเรียบร้อย 9/39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.50 (2020-11-18)

53.50

18/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน1. สำรวจจุดติดตั้งหลักเรียบร้อยแล้ว 135/135 จุด (จำนวนเสาย่อยเกินจาก TOR จำนวน 6 ต้น) 2. อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง เนื่องจากบางจุดระยะ Fiber ค่อนข้างไกล 3. รายการอุปกรณ์ (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเม้าท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ 4. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กฟน.ขอบรรจบกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย 5. หนังสือประสานงาน กฟน.ขออนุญาตพาดสาย อยู่ระหว่างดำเนินการ 6. รายงานสำรวจจุดบรรจบกระแสไฟฟ้ากับ กฟน. คลองเตย ัญหา/อุปสรรค : - ระยะสาย Fiber Optic เกินข้อกำหนดตาม TOR จำนวนมาก (อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง) - สนย.มีโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสีลม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับจุดติดตั้งกล้องในพื้นที่ ถนนสีลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-10-29)

54.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตามสัญญาเลขที่ 22-45-62 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 กับ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด ตามโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้งวดที่ 9 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามหนังสือสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การติดตั้ง wall rack ที่เขตและศูนย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การเชื่อมโยงโครงข่ายไปที่สำนักงานเขตและศูนย์ CCTV เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:แผนเข้าดำเนินการติดตั้ง Switch L2 และ Lan Card เสร็จเรียบร้อยแล้ว
:23%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3592

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3592

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

95 / 100
3
78.89

95 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **