ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักการจราจรและขนส่ง : 17000000-3594

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสำนักการจราจรและขนส่ง

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพิ่นฐานด้านระบบ เครือข่ายของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา ออกแบบ และแกํไข ระบบเครือข่ายภายในกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้ถูกต้อง ตามหล้กมาตรฐาน - เพี่อฟ้องทันและรักษาความปลอดทัยของระบบเครือข่าย เทคโนโลยีและข้อมูลของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) - เพี่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบในการเฝัาระทังรักษาความปลอดทัย ของเครือข่ายเน็ตเวิร์ค สามารถปฏิบัติการความมั่นคง ปลอดทัย และเฝัาระทังความปลอดทัยด้านระบบเครือข่ายพร้อมเครี่องมีอ ในการบริหารทัดการ Hardware และ Software ที่เป็นมาตรฐาน สากล สามารถรองทับการเฝัาระทังและตอบสนองปัญหาด้าน ความปลอดทัยของระบบเครือข่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-14)

100.00

14/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-24)

100.00

24/05/2564 : ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ 24 พ.ค. 64 Planning = 100% Progress =100% ปัญหาอุปสรรค = 1. อุปกรณ์ Linecard ความเร็ว 40Gbps ที่นำมาเชื่อมต่อระหว่าง Core Switch ของ Switch ของ กทม.1 มาการล่าช้าในการส่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคิวการผลิต 2. ไม่สามารถ เชื่อมต่อ SAN Switch ได้ เนื่องต้องใช้ LineCard ความเร็ว 40 Gbps การดำเนินการ 1. จัดทำเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง (ดำเนินการเรียบร้อย) 2. จัดทำ เอกสารนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม (Conceptual Design) (ดำเนินการเรียบร้อย) 3. ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจระบบเครือข่าย ทั้งหมด 326 แห่ง (ดำเนินการเรียบร้อย) 4. จัดทำรายงานการสำรวจระบบเครือข่ายภายในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 5. จัดทำแผนผังรายละเอียดและแบบรายละเอียดการติดตั้งของตำแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ (Shop drawing) (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 6. เอกสารเอกสารเสนอแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใหม่ (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 7. จัดทำระบบสำหรับ Demo (เลื่อนการทำ demo โดยใช้กับอุปกรณ์ และระบบจริง ในช่วงเดือน ธ.ค.) 8. ส่งมอบงวดงานที่ 1 พร้อมเอกสารสงมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 9. คณะกรรมการตรวจรับงาน (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63) 10. สั่งซื้ออุปกรณ์ในโครงการ จำนวน 15 รายการ (ได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว) 1. ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อทดสอบระบบ ตาม TOR และ DEMO ระบบ (ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ Hardware และ Software ทั้งหมดในโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ) 2. ส่งมอบงานงวดที่ 2 ร้อมเอกสารสงมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64) 3. ดำเนินการทดสอบติดตั้ง join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขตบางซื่อ, เขตดอนเมือง, เขตหลักสี่ (ดำเนินการเรียบร้อย 4. แผนการดำเนินงานการ Join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขต, สน., รพ., สาธารณะสุข และอื่นๆ ทั้งหมด 326 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2021-04-27)

82.00

ดำเนินการสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-18)

80.00

18/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-03-16)

75.00

16/03/2564 : ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ วันที่ 11 มี.ค. – 17 มี.ค. 64 Planning = 72.22% Progress = 75.71%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2021-02-22)

54.00

22/02/2564 : ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ วันที่ 15 ก.พ. – 21 ก.พ. 64 แผน = 63.05% Progress = 72.07% ล่าช้ากว่าแผน = 9.02% ปัญหาอุปสรรค = - การดำเนินการ 1. จัดทำเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง (ดำเนินการเรียบร้อย) 2. จัดทำ เอกสารนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม (Conceptual Design) (ดำเนินการเรียบร้อย) 3. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของโครงการ (ดำเนินการเรียบร้อย) 3.1. มือถือ จำนวน 3 เครื่อง 3.2. Notebook จำนวน 3 เครื่อง 4. ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจระบบเครือข่าย ทั้งหมด 326 แห่ง (ดำเนินการเรียบร้อย) 5. จัดทำรายงานการสำรวจระบบเครือข่ายภายในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 6. จัดทำแผนผังรายละเอียดและแบบรายละเอียดการติดตั้งของตำแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ (Shop drawing) (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 7. เอกสารเอกสารเสนอแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใหม่ (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 8. จัดทำระบบสำหรับ Demo (เลื่อนการทำ demo โดยใช้กับอุปกรณ์ และระบบจริง ในช่วงเดือน ธ.ค.) 9. ส่งมอบงวดงานที่ 1 พร้อมเอกสารสงมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 10. คณะกรรมการตรวจรับงาน (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63) 11. สั่งซื้ออุปกรณ์ในโครงการ จำนวน 15 รายการ (ได้รับสินค้าครบถ้วนแล้ว) 11.1. อุปกรณ์ NTP Time Server 11.2. ระบบบริหารจัดการ System Authentication (Active Directory : AD) 11.3. ระบบบริหารจัดการ Multi-Factor Authentication 11.4. ระบบบริหารจัดการ Virtualization 11.5. เครื่อง Workstation สำหรับบริหารจัดการ 11.6. เครื่องแม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบ 11.7. เครื่องแม่ข่ายสำหรับ Management Software 11.8. อุปกรณ์ Edge Switch II 11.9. อุปกรณ์ San Switch 11.10. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่ศูนย์ควบคุมฯ 11.11. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่สำนักงานเขต 11.12. ระบบบริหารจัดการ Log and Analytic 11.13. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 11.14. ระบบบริหารจัดการ End-Point APT 11.15. ระบบ Network Monitoring and Management Software 12. ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อทดสอบระบบ ตาม TOR และ DEMO ระบบ 12.1. ระบบบริหารจัดการ Virtualization >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 12.2. เครื่อง Workstation สำหรับบริหารจัดการ >> ทำการทดสอบ Hardware เรียบร้อยแล้ว 12.3. เครื่องแม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบ >> ทำการทดสอบ Hardware เรียบร้อยแล้ว 12.4. เครื่องแม่ข่ายสำหรับ Management Software >> ทำการทดสอบ Hardware เรียบร้อยแล้ว 12.5. อุปกรณ์ Edge Switch II >> ทำการทดสอบ Hardware เรียบร้อยแล้ว 12.6. อุปกรณ์ San Switch >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 12.7. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่ศูนย์ควบคุมฯ >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 12.8. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่สำนักงานเขต >> ติดตั้งที่เขตบางซื่อแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบระบบ 12.9. ระบบบริหารจัดการ Log and Analytic >> ติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบระบบ 12.10. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย >> ติดตั้งแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบระบบ 12.11. ระบบบริหารจัดการ End-Point APT >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 12.12. ระบบ Network Monitoring and Management Software >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 12.13. อุปกรณ์ NTP Time Server >> ติดตั้งที่เขตบางซื่อแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบระบบ 12.14. ระบบบริหารจัดการ System Authentication (Active Directory : AD) >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 12.15. ระบบบริหารจัดการ Multi-Factor Authentication (Password Self-service) >> ติดตั้งพร้อมทำการทดสอบ เรียบร้อยแล้ว 13. แผนการดำเนินงานการ Join AD, ติดตั้ง Antivirus ที่เครื่อง Server/Viewer ที่สำนักงานเขต, สน., รพ., สาธารณะสุข และอื่นๆ ทั้งหมด 326 แห่ง ดำเนินการแล้ว 3 แห่ง คงเหลือ 323 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-20)

60.00

1/20/2021 : ความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ วันที่ 11 ม.ค. – 15 ม.ค. 64 แผน = 25.70 Progress = 25.70 ล่าช้ากว่าแผน = - ปัญหาอุปสรรค = ไม่สามารถติดตั้งระบบ System authentication (Active Directory : AD) ได้ เนื่องจากไม่ได้รับ IP ทั้งนี้หากติดตั้งไปแล้ว ต้องแก้ไข IP จะต้องติดตั้งรวมทั้ง Configuration ระบบ AD และระบบอื่นๆ ที่มาทำงานร่วมกับ AD ใหม่ทั้งหมด การดำเนินการ 1. จัดทำเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง (ดำเนินการเรียบร้อย) 2. จัดทำ เอกสารนำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม (Conceptual Design) (ดำเนินการเรียบร้อย) 3. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของโครงการ (ดำเนินการเรียบร้อย) 4. ขอเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการศึกษาและสำรวจระบบเครือข่าย ทั้งหมด 326 แห่ง 4.1. ดำเนินการสำเร็จแล้ว 326 แห่ง คงเหลือ 0 แห่ง 5. จัดทำรายงานการสำรวจระบบเครือข่ายภายในเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 6. จัดทำแผนผังรายละเอียดและแบบรายละเอียดการติดตั้งของตำแหน่งจุดติดตั้งอุปกรณ์ (Shop drawing) (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 7. เอกสารเอกสารเสนอแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใหม่ (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 8. จัดทำระบบสำหรับ Demo (เลื่อนการทำ demo โดยใช้กับอุปกรณ์ และระบบจริง ในช่วงเดือน ธ.ค.) 9. ส่งมอบงวดงานที่ 1 พร้อมเอกสารสงมอบงาน (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63) 10. คณะกรรมการตรวจรับงาน (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63) 11. สั่งซื้ออุปกรณ์ในโครงการ จำนวน 15 รายการ (ดำเนินการสั่งซื้อแล้ว อยู่ระหว่างรออุปกรณ์) 11.1. อุปกรณ์ Edge Switch II 11.2. อุปกรณ์ San Switch 11.3. อุปกรณ์ NTP Time Server 11.4. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่ศูนย์ควบคุมฯ 11.5. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ที่สำนักงานเขต 11.6. ระบบบริหารจัดการ System Authentication (Active Directory : AD) 11.7. ระบบบริหารจัดการ Multi-Factor Authentication 11.8. ระบบบริหารจัดการ Log and Analytic 11.9. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 11.10. ระบบบริหารจัดการ End-Point APT 11.11. ระบบ Network Monitoring and Management Software 12. สินค้าที่ได้รับแล้ว 12.1. ระบบบริหารจัดการ Virtualization 12.2. เครื่อง Workstation สำหรับบริหารจัดการ 12.3. เครื่องแม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบ 12.4. เครื่องแม่ข่ายสำหรับ Management Software 13. ดำเนินการติดตั้งระบบเพื่อทดสอบระบบ ตาม TOR และ DEMO ระบบ 13.1. ติดตั้ง Server ทั้ง 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง Windows server เพื่อให้พร้อมสำหรับการติดตั้งระบบ AD , Multi-Factor, Endpoint APT และ Network Monitoring (SNMP) 13.2. ระบบบริหารจัดการ System Authentication (Active Directory : AD) >> รอ IP 13.3. ระบบบริหารจัดการ Multi-Factor Authentication (Password Self-service) >> รอ IP 13.4. ระบบบริหารจัดการ End-Point APT >> รอ IP 13.5. ระบบ Network Monitoring and Management Software >> รอ IP 13.6. ระบบบริหารจัดการ Virtualization >> ติดตั้งพร้อมทำ Cluster เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-23)

60.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.45 (2020-11-26)

8.45

26/11/2563 :โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย สำนักการจราจรและขนส่ง ณ วันที่ 30 พ.ย. 63 แผน = 8.45% Progress = 7.47% ล่าช้ากว่าแผน = 0.98% การดำเนินการ 1. จัดทำเอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว 2. นำเสนอแนวคิดสถาปัตยกรรม (Conceptual Design) เรียบร้อยแล้ว 3. เข้าพื้นที่เพื่อสำรวจระบบเครือข่าย 325 แห่ง ดำเนินการสำเร็จแล้ว 324 แห่ง คงเหลือ 1 แห่ง 4. จัดทำระบบสำหรับ Demo (เลื่อนการทำ demo โดยใช้กับอุปกรณ์ และระบบจริง ในช่วงเดือน ธ.ค.) 1. เอกสารส่งมอบงานงวดที่ 1 a. เอกสาร Shopdrawing b. เอกสารรายงานการสำรวจระบบเครือข่ายภายในระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)ของ กทม. c. เอกสารเสนอแนวทางการออกแบบระบบเครือข่ายภายในระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค = เอกสารรายงานการสำรวจระบบเครือภายในระบบกล้องวงจรปิดของ กทม. มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากรายละเอียดขอแต่ละเขต มีจำนวนมาก และบางเขตไม่สามารถเข้าตรวจสอบการเชื่อมต่อจากหลังตู้ rack ได้ด้วยข้อจำกัดของสถานที่ จึงต้องเข้าไปเก็บข้อมูลอีกครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 :อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจระบบเครือข่ายสำนักการจราจรและขนส่ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการปรับปรุง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:2222222222222222222222222
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3594

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3594

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0907

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

95 / 100
3
88.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **