ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง(Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 - 2564) : 17000000-3595

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง(Fiber Optic) แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 - 2564)

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อให้ข้อมูลสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร เป็นป๋จจุบินตลอดเวลา - เพี่อสามารถทราบสถานะของสายเคเบิลเส้นใยนำแสง และทำให้ลดเวลาในการซ่อมสายเคเบิลเส้นใยนำแสง - เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายสายเคเบิลเส้นใยนำแสง ของกรุงเทพมหานครให้สามารถใช้ประโยชน์ในการส่งข้อมูล ของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และเพี่อการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการแกํไขบัญหาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

จ้ดทำระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิล เส้นใยนำแสง และระบบสน้บสนุนการซ่อมการบำรุง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๓ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-07-21)

95.00

21/07/2564 : ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-14)

90.00

14/06/2564 : ดำเนิการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2021-05-20)

87.00

20/05/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง แผน = 87.50% Progress = 87.50% เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค - การดำเนินการ 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตย์แล้ว 2.เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิ้ล 4.ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64) 10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64) 5.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWDM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร 6.ดำเนินการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-04-27)

83.00

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง แผน = 83.58% Progress = 83.58% เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค - การดำเนินการ 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตย์แล้ว 2.เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิ้ล 4.ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64) 10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64) 5.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWDM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร 6.ดำเนินการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-03-16)

73.00

แผน = 73.75% Progress = 73.75% การดำเนินการ 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตย์แล้ว 2.เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิ้ล 4.ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64) 10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64) 5.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWDM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-02-22)

0.00

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง แผน = 66.25% Progress = 66.25% เป็นไปตามแผน การดำเนินการ 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตย์แล้ว 2.เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิ้ล 4.ส่งมอบงวดงานที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อย ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 ม.ค.64) 10. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ดำเนินการเรียบร้อย เมื่อวันที่ 27 ม.ค 64) 5.ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ RTU และอุปกรณ์ FWDM เพื่อเตรียมการทดสอบ POC ที่สำนักงานเขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-19)

34.00

19/01/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง แผน = 33.75% Progress = 33.75% เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค - การดำเนินการ 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตย์แล้ว 2.เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิ้ล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-23)

60.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.63 (2020-11-26)

5.63

26/11/2563 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบสถานะสายเคเบิลเส้นใยนำแสง (Fiber Optic) แบบอัตโนมัติพร้อมระบบสนับสนุนการซ่อมการบำรุง แผน = 5.63% Progress =5.63% เป็นไปตามแผน ปัญหาอุปสรรค - การดำเนินการ 1.นำเสนอแนวคิดสถาปัตย์แล้ว 2.เตรียมงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 3.ทำการจำลองเพื่อทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะสายเคเบิ้ล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-10-29)

60.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอแบบให้ สจส.
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบการติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3595

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3595

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0907

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 7.5.1.3

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
68.00

95 / 100
3
88.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **