ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง : 17000000-3600

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3135

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพี่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดลัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดอาชญากรรม - เพี่อเฝัาระรัง ปัองปรามการก่ออาชญากรรมและวินาศกรรม ในพี่นที่สุ่มเสี่ยง โดยนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการ บันทึกไปเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี - เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การลังเกตการณ์ ภายในพี่นที่ - เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรบัศนํวงจรปิด - เพี่อเชี่อมโยงลัญญาณภาพจากกล้องโทรบัศนํวงจรปิด เข้าสู่ห้องควบคุม เพี่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ จากกล้องโทรบัศนํวงจรปิด และเครี่องบันทึกภาพได้ตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

- เพี่อเฝัาระรัง และรักษาความปลอดลัยบริเวณพี่นที่ สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพี่นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-14)

100.00

14/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2021-05-24)

97.00

24/05/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม - 20 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 266 วัน แผนการดำเนินงาน 98.50% ผลการดำเนินงาน 97.50% ช้ากว่าแผน 1.00% การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 122/123 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 26/26 2. เขตดุสิต 10/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8 4. เขตพญาไท 5/5 5. เขตพระนคร 8/8 6. เขตราชเทวี 26/26 7. เขตวังทองหลาง 7/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5 9. เขตห้วยขวาง 27/28 การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 121/123 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 25/26 2. เขตดุสิต 10/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8 4. เขตพญาไท 5/5 5. เขตพระนคร 8/8 6. เขตราชเทวี 26/26 7. เขตวังทองหลาง 7/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5 9. เขตห้วยขวาง 27/28 การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 122/123 จุด 1. เขตดินแดง 26/26 2. เขตดุสิต 10/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8 4. เขตพญาไท 5/5 5. เขตพระนคร 8/8 6. เขตราชเทวี 26/26 7. เขตวังทองหลาง 7/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5 9. เขตห้วยขวาง 27/28

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา/อุปสรรค - การบรรจบไฟช้าลง เนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2021-04-27)

89.00

27/04/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 16 เมษายน - 22 เมษายน 2564 ดำเนินการมาแล้ว 238 วัน แผนการดำเนินงาน 96.00% ผลการดำเนินงาน 89.34% ช้ากว่าแผน 6.66% การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 118/123 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 26/26 2. เขตดุสิต 10/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8 4. เขตพญาไท 5/5 5. เขตพระนคร 8/8 6. เขตราชเทวี 23/26 7. เขตวังทองหลาง 7/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 5/5 9. เขตห้วยขวาง 26/28 การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 16/118 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 0/26 2. เขตดุสิต 0/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 5/8 4. เขตพญาไท 0/5 5. เขตพระนคร 7/8 6. เขตราชเทวี 3/26 7. เขตวังทองหลาง 0/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 0/5 9. เขตห้วยขวาง 1/28 การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 99/123 จุด 1. เขตดินแดง 26/26 2. เขตดุสิต 10/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 8/8 4. เขตพญาไท 5/5 5. เขตพระนคร 7/8 6. เขตราชเทวี 26/26 7. เขตวังทองหลาง 5/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 0/5 9. เขตห้วยขวาง 13/28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-03-16)

64.00

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 5 มีนาคม - 11 มีนาคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 196 วัน แผนการดำเนินงาน 74.30% ผลการดำเนินงาน 64.80% ช้ากว่าแผน 9.50% การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 86/123 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 18/26 2. เขตดุสิต 8/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 7/8 4. เขตพญาไท 3/5 5. เขตพระนคร 8/8 6. เขตราชเทวี 17/26 7. เขตวังทองหลาง 5/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 4/5 9. เขตห้วยขวาง 16/28 การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 49/123 จุด ดังต่อไปนี้ กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อบ ) กฟน.บางกะปิ 14 จุด ( ชำระเงินแล้ว 11 จุด ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อย ) กฟน.สามเสน 76 จุด ( ชำระเงินแล้ว 56 จุด ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 5/123 จุด ดังต่อไปนี้ กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.บางกะปิ 14 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รองานติดตั้ง บรรจบไฟ 5 จุด ) กฟน.สามเสน 76 จุด ( รองานติดตั้ง) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 1/123 จุด ดังต่อไปนี้ กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.บางกะปิ 12 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รองานติดตั้ง ลากสายไฟเบอร์ 5 จุด ) กฟน.สามเสน 78 จุด ( รองานติดตั้ง) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง )

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2021-02-22)

44.00

22/02/2564 : ครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการมาแล้ว 175 วัน แผนการดำเนินงาน 54.60% ผลการดำเนินงาน 44.92% ช้ากว่าแผน 9.68% การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 75/123 จุด ดังต่อไปนี้ 1. เขตดินแดง 11/26 2. เขตดุสิต 7/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 7/8 4. เขตพญาไท 3/5 5. เขตพระนคร 8/8 6. เขตราชเทวี 17/26 7. เขตวังทองหลาง 5/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 1/5 9. เขตห้วยขวาง 16/28 การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 49/123 จุด ดังต่อไปนี้ กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อบ ) กฟน.บางกะปิ 14 จุด ( ชำระเงินแล้ว 11 จุด ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อย ) กฟน.สามเสน 76 จุด ( ชำระเงินแล้ว 27 จุด ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : 1/123 จุด ดังต่อไปนี้ กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.บางกะปิ 14 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รองานติดตั้ง บรรจบไฟ 1 จุด ) กฟน.สามเสน 76 จุด ( รองานติดตั้ง) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การพาดสายไฟเบอร์ ณ ปัจจุบัน : 1/123 จุด ดังต่อไปนี้ กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.บางกะปิ 12 จุด ( รองานติดตั้ง ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รองานติดตั้ง ลากสายไฟเบอร์ 1 จุด ) กฟน.สามเสน 78 จุด ( รองานติดตั้ง) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง )

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา/อุปสรรค : 1. จำนวนทีมน้อยลง เนื่องจากทีมได้ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อโควิด-19 จึงต้องกักตัว 2. อุปกรณ์ Server, Switch ดำเนินการ Config เรียบร้อย รอการติดตั้ง 3. IP อยู่ระหว่างการ Config และรอการติดตั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-19)

26.00

19/01/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 8 มกราคม - 14 มกราคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 140 วัน แผนการดำเนินงาน 33.71% ผลการดำเนินงาน 26.48% ช้ากว่าแผน 7.23% การปฏิบัติงานติดตั้ง ณ ปัจจุบัน : 1. เขตดินแดง 4/26 2. เขตดุสิต 2/10 3. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 0/8 4. เขตพญาไท 2/5 5. เขตพระนคร 6/8 6. เขตราชเทวี 11/26 7. เขตวังทองหลาง 4/7 8. เขตสัมพันธวงศ์ 0/5 9. เขตห้วยขวาง 7/28 การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อบ ) กฟน.บางกะปิ 10 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อย ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( ชำระเงินเรียบร้อย ) กฟน.สามเสน 80 จุด ( รอชำระเงิน ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.วัดเลียบ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหา/อุปสรรค : 1. จำนวนทีมน้อยลง เนื่องจากทีมได้ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อโควิด-19 จึงต้องกักตัว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-23)

60.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.17 (2020-11-26)

7.17

26/11/2563 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพกลาง สัญญาเลขที่ 22-49-63 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 วันแล้วเสร็จ 24 พฤษภาคม 2564 (270 วัน) ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน - 26 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการมาแล้ว 91วัน แผนการดำเนินงาน 8.48% ผลการดำเนินงาน 7.17% ช้ากว่าแผน 1.31% การปฏิบัติงาน ณ ปัจจุบัน : 1. แบบแนวระยะพาดสาย สำหรับส่ง กฟน. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 2. แบบสำหรับส่งบรรจบไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงาน 3. Local Materials (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเม้าท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ การชำระเงินค่าบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.นวลจันทร์ 7 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.บางกะปิ 12 จุด ( รอชำระเงิน ) กฟน.วัดเลียบ 21 จุด ( รอชำระเงิน, ชำระเงินแล้ว 1 จุด ) กฟน.สามเสน 78 จุด ( รอชำระเงิน ) ไฟฟ้าของ กทม. 5 จุด ( รองานติดตั้ง ) การบรรจบไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน : กฟน.วัดเลียบ 1 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรรวจจุดตามที่รับแจ้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอจุดตามที่ได้ สำรวจ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สจส อนุมัติการทำ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3600

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3600

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

95 / 100
3
78.89

95 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **