ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 - 2564) : 17000000-3602

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองระบบเทคโนโลยีจราจร ต่อ 3164

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กทม ต้องการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ

17140100/17140100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพี่อดูแลความเรียบร้อย และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพี่อเฝัาระรัง ป๋องปรามการก่ออาชญากรรมและ,วินาศกรรม ในพี่นที่สุ่มเสี่ยง โดยนำภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการปันทึกไปเป็นหภักฐานในการดำเนินคดี เพี่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบตงานของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย การสังเกตการณ์ ภายในพี่นที่ เพี่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายระบบกล้องโทรปัศนํวงจรปิด เพี่อเชี่อมโยงสัญญาณภาพจากกล้องโทรปัศนํวงจรปิด เข้าสู่ห้องควบคุม เพี่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบภาพ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องปันทึกภาพได้ตลอดเวลา

เป้าหมายของโครงการ

เฝัาระรัง และรักษาความปลอดภัยบริเวณพี่นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพี่นที่กลุ่มกรุงเทพเหนิอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-14)

100.00

14/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 94.00 (2021-05-24)

94.00

24/05/2564 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-05-20)

92.00

20/05/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 - 17 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 263วัน แผนการดำเนินงาน 98.5% ผลการดำเนินงาน 91.72% ช้ากว่าแผน 6.78%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-04-27)

88.00

27/04/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันที่ 20 เมษายน 25644 - 26 เมษายน 2564 ดำเนินการมาแล้ว 242วัน แผนการดำเนินงาน 96.38% ผลการดำเนินงาน 87.81% ช้ากว่าแผน 8.57% การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจบไฟฟ้า เขตนวลจันทร์ 11 จุด (บรรจบแล้ว 11 จุด) เขตบางเขน 66 จุด (บรรจบแล้ว 21 จุด) เขตบางใหญ่ 3 จุด (บรรจบไฟฟ้าแล้ว 3 จุด) เขตสามเสน 21 จุด (บรรจบแล้ว 7 จุด) เขตนนท์ 38 จุด (รอบรรจบ 38จุด) 2.ความคืบหน้าของงาน 1. วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ เรียบร้อยแล้ว 2.ติดกล้องไปแล้ว 137 จุด (546 กล้อง) 3.เดินสาย fiber แล้ว 117 จุด

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้า 1. รอบรรจบไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้านนท์ เสี่ยงโควิด ทำให้ต้องกักตัว 14 วัน 1. รอบรรจบไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าบางเขน ทำงานวันเว้นวัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-03-16)

64.00

16/03/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 - 15 มีนาคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 200วัน แผนการดำเนินงาน 74.30% ผลการดำเนินงาน 64.95% ช้ากว่าแผน 9.36% การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจบไฟฟ้า เขตนวลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด เขตบางเขน 66 จุด สำรวจแล้ว 66 จุด ชำระเงินแล้ว 66 จุด (ไฟฟ้าตรวจแล้ว 11 จุด รอบรรจบไฟฟ้า) เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรวจแล้ว 3 ชำระเงินแล้ว 3 จุด(ไฟฟ้าตรวจแล้ว 3 จุด รอบรรจบไฟฟ้า) เขตสามเสน 21 จุด สำรวจแล้ว 21 จ่ายเงิน 17 จุด เขตนนท์ 38 จุด สำรวจแล้ว 38 จ่ายเงิน 24 จุด (นัดตรวจการไฟฟ้าสัปดาห์นี้ครับ) 2.ความคืบหน้าของงาน 1. วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ เริ่มดำเนินการไปแล้ว 113 จุดครับ (168 เสา) 2.ติดกล้องไปแล้ว 64 จุด (245 กล้อง) 3.เดินสาย fiber แล้ว 78 จุด สาเหตุที่ล่าช้า 1. ไฟฟ้า สำรวจกับการไฟฟ้าปลายทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอเลขรับจากส่วนกลางเพื่อชำระเงิน มีการทำงานแบบ WFH จึงทำให้ล่าช้าครับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-02-22)

0.00

โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือ ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการมาแล้ว 179วัน แผนการดำเนินงาน 54.90% ผลการดำเนินงาน 45.85% ช้ากว่าแผน 9.05% การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจบไฟฟ้า เขตนวลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด เขตบางเขน 66 จุด สำรวจแล้ว 66 จุด ชำระเงินแล้ว 66 จุด เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรวจแล้ว 3 ชำระเงินแล้ว 3 จุด เขตสามเสน 21 จุด สำรวจแล้ว 21 จ่ายเงิน 17 จุด เขตนนท์ 38 จุด สำรวจแล้ว 38 จ่ายเงิน 0 2.ความคืบหน้าของงาน (วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว 108 จุดครับ (162 เสา) สาเหตุที่ล่าช้า 1. ไฟฟ้า สำรวจกับการไฟฟ้าปลายทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอเลขรับจากส่วนกลางเพื่อชำระเงิน มีการทำงานแบบ WFH จึงทำให้ล่าช้าครับ 2. กล้อง และ เครื่องบันทึก ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเตรียมไปติดตั้งสัปดาห์นี้ครับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-19)

26.00

19/01/2564 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือ ประจำวันที่ 12 มกราคม 2564 - 18 มกราคม 2564 ดำเนินการมาแล้ว 144 วัน แผนการดำเนินงาน 34.31% ผลการดำเนินงาน 26.46 ช้ากว่าแผน 7.85% การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กฟน.ขอบรรจบกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย 2.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจบไฟฟ้า เขตนวลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด เขตบางเขน 66 จุด สำรวจแล้ว 64 จ่ายเงิน 0 (วันอังคารที่ 19 นัดกับการไฟฟ้าบางเขน เพื่อชำระเงิน จำนวน 66 จุด ) ครับ เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรวจแล้ว 3 จ่ายเงิน 0 เขตสามเสน 21 จุด สำรวจแล้ว 17 จ่ายเงิน 0 เขตนนท์ 38 จุด สำรวจแล้ว 38 จ่ายเงิน 0 3.เขตการไฟฟ้า สามเสนมีพื้นที่ของการรถไฟ 4 จุด จำเป็นต้องหาจุดติดตั้งใหม่ครับ 5.ความคืบหน้าของงาน (วางตอม่อ บ่อพัก ตั้งเสา เดินท่อร้อยสายไฟ) เริ่มดำเนินการไปแล้ว 61 จุดครับ (86 เสา)

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้า 1. ไฟฟ้า สำรวจกับการไฟฟ้าปลายทางเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างรอเลขรับจากส่วนกลางเพื่อชำระเงิน มีการทำงานแบบ WFH จึงทำให้ล่าช้าครับ 2. กล้อง และ เครื่องบันทึก อยู่ในระหว่างการตั้งค่า ยังไม่ได้นำไปติดตั้งที่หน้างาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-12-21)

60.00

12/21/2020 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันที่ 15 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2563 ดำเนินการมาแล้ว 116 วัน แผนการดำเนินงาน 16.29% ผลการดำเนินงาน 10.74% ช้ากว่าแผน 5.55% การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กฟน.ขอบรรจบกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย 2.รายงานเกี่ยวกับการขอบรรจบไฟฟ้า เขตนวลจันทร์ 11 จุด จ่ายเงินแล้ว 11 จุด เขตบางเขน 66 จุด สำรวจแล้ว 55 จ่ายเงิน 0 เขตบางใหญ่ 3 จุด สำรวจแล้ว 3 จ่ายเงิน 0 เขตสามเสน 21 จุด สำรวจแล้ว 17 จ่ายเงิน 0 3.เขตการไฟฟ้า สามเสนมีพื้นที่ของการรถไฟ 4 จุด จำเป็นต้องหาจุดติดตั้งใหม่ครับ 4. รายการอุปกรณ์ (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเม้าท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ 5.งาน Civil (วางตอม่อ บ่อพัก และตั้งเสา) เริ่มดำเนินการไปแล้ว 8 จุดครับ 6.อุปกรณ์หลักตาม TOR อยู่ระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ 7.วัสดุอุปกรณ์ภายในประเทศ ตอม่อ >>> ตรวจสอบเรียบร้อย บ่อพัก >>> ตรวจสอบเรียบร้อย ท่อร้อยสาย >>> ตรวจสอบเรียบร้อย อื่นๆ >>> อยู่ระหว่างการผลิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.32 (2020-11-26)

7.32

26/11/2563 : โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพเหนือประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการมาแล้ว 95 วัน แผนการดำเนินงาน 9% ผลการดำเนินงาน 7.32% ช้ากว่าแผน 1.68% การปฏิบัติงานสำรวจ ณ ปัจจุบัน : 1. ส่งหนังสือประสานงาน สนง.เขต, สน., กฟน.ขอบรรจบกระแสไฟฟ้า เรียบร้อย 2. เอกสารขอปฏิบัติงานในพื้นที่ (เขต,ส.น) เรียบร้อยแล้ว 3. เอกสารขอพาดสายสัญญาณ เหลือการไฟฟ้าบางเขนที่มีการแก้ไข ส่วนการไฟฟ้าเขตอื่นๆ เรียบร้อยแล้วครับ 4.ชำระเงินการไฟฟ้านวลจันทร์ภายในสัปดาห์นี้ 11 จุด 5.สำหรับการไฟฟ้าเขตอื่นๆ มีการตอบกลับมาแล้ว รอทางเจ้าหน้าที่ออกสำรวจครับ 6. รายการอุปกรณ์ (เสากล้อง,ตู้สวิตซ์ตัดตอน,ตู้ NVR,ขาเม้าท์กล้อง CCTV พร้อมอุปกรณ์ประกอบ) อยู่ระหว่างการผลิตและส่งมอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-29)

1.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอแบบให้ สจส.
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบการติดตั้ง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3602

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3602

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0896

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 1.2.1.1

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 78.89

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.32

100 / 100
2
51.78

95 / 100
3
78.89

95 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **