ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จำนวน 50 เขต : 18000000-2383

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2560)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุริยัณห์ แก้วเพิ่ม (3026)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีประชากรอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นในบางบริเวณ ทำให้สภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แทบจะตลอดเวลา สำนักผังเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านกายภาพต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต

18030300/18030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฐานเชิงเลข (Digital Map) กรุงเทพมหานคร มาตราส่วน 1:4,000 ให้มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 175 ระวาง

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข (ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย) ให้มีความถูกต้องและทันสมัยเป็นปัจจุบัน แล้วเสร็จร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2017-09-27)

100.00

27/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.38 (2017-09-18)

93.38

18/9/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 180 ระวาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.75 (2017-08-28)

86.75

28/8/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 131 ระวาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.50 (2017-07-30)

73.50

30/7/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 87 ระวาง) - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.25 (2017-06-27)

60.25

27/6/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - การขึ้นรูปแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมฯ เพื่อปรับปรุงแผนที่ให้เป็นปัจจุบัน (แล้วเสร็จ 43 ระวาง) - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2017-05-31)

47.00

31/5/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ดำเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดาวเทียม (งานงวดที่ 2) และส่งงานเรียบร้อยแล้ว - คณะกรรมการตรวจรับฯ ตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.67 (2017-04-27)

38.67

27/4/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างผู้ขายดำเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดาวเทียม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฯ ต่อไป (งานงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.50 (2017-03-27)

34.50

27/3/2560 : - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน - อยู่ระหว่างผู้ขายดำเนินการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลดาวเทียม เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ฯ ต่อไป (งานงวดที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2017-02-27)

32.00

27/2/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 7 ผู้ขายดำเนินการจัดทำ Orthophoto (งานงวดที่ 2) - ผู้ขายส่งงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับให้ ผอ.สผม. ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.66 (2017-01-27)

21.66

27/1/2560 : - ผู้ขายได้จัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อส่งมอบงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.99 (2016-12-27)

18.99

27/12/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ลงนามในสัญญาซื้อภาพถ่ายดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว - ผู้ขาย (GISTDA) ดำเนินการบันทึกข้อมูลดาวเทียม (งานงวดที่ 1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2016-11-29)

15.00

29/11/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลแผนที่ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมที่จัดซื้อเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นข้อมูลฐาน - ตรวจร่างสัญญา ก่อนดำเนินการจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมประจำปี พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2016-10-30)

10.00

30/10/2559 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำ TOR เพื่อจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมชุดล่าสุดเรียบร้อยแล้ว - เตรียมดำเนินการจัดซื้อภาพถ่ายดาวเทียมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0676

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มาขอรับบริการแผนที่เชิงเลข (Digital Map) มีความพึงพอใจต่อการนำข้อมูลแผนที่ไปใช้

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
18.00

100 / 100
2
34.50

100 / 100
3
60.25

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **