ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง : 18000000-2448

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2562)

56

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56

นายสุริยัณห์ แก้วเพิ่ม (3026)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร

18030300/18030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest)

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2019-09-27)

56.00

27/9/2562 : - ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :กรุงเทพมหานครขอขยายระยะเวลาบินอีกครั้ง แต่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจาก สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมแจ้งว่า ห้วงระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ให้กรุงเทพมหานครประสานตรวจสอบห้วงระยะเวลาให้ชัดเจนแล้วขออนุญาตบินใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-09-19)

54.00

19/9/2562 : - ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :- กรมแผนที่ทหารมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กห 0314/2001 ลงวันที่ 11 กันยายน 2562 เรื่อง ขออนุญาตบินฯ ว่า การขอขยายระยะเวลานั้น เลยห้วงเวลาที่ได้รับอนุญาตและขอให้กรุงเทพมหานครจัดการจราจรให้แล้วเสร็จแล้วจึงขออนุญาตบินใหม่อีกครั้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-08-27)

54.00

27/8/2562 : - ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ก.ค. 62

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2019-07-30)

54.00

30/7/2562 : - ผู้รับจ้างได้จัดทำแผนการบินร่วมกับบริษัท วิทยุการบิน จำกัดและสำนักงานการบินพลเรือนฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะบินสำรวจถ่ายภาพได้หลังจากได้รับการอนุญาตขยายเวลาการบินถ่ายภาพเพิ่มอีก 120 วัน จากที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มิ.ย. 62

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.75 (2019-06-27)

53.75

27/6/2562 : - อยู่ระหว่างประสานงานจัดทำแผนการบินและการจัดการจราจรทางอากาศจาก บริษัท วิทยุการบิน และสำนักงานการบินพลเรือน ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินงานงวดที่ 2 (รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้และข้อมูลประมวลผล จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ (Raw Data))

** ปัญหาของโครงการ :การจัดทำแผนที่การบินต้องมีการประสานกับหน่วยงานภายนอกทำให้ใช้เวลานาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.75 (2019-05-29)

53.75

29/5/2562 :- สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดการจราจรทางอากาศไปยังบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตามหนังสือ ที่ กท 1703/1120 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และที่ กท 1703/1121 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามลำดับ เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการบินสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศ - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือนเมษายน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.75 (2019-04-30)

53.75

30/4/2562 : - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - กระทรวงกลาโหมได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการบินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรมแผนที่ทหาร ที่ กห 0314/883 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลไลดาร์ในรูปแบบข้อมูลดิบ

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงกลาโหมได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการบินสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงล่าช้า (หนังสือกรมแผนที่ทหาร ที่ กห 0314/883 ลงวันที่ 23 เมษายน 2562) ทำให้การดำเนินงานงวดที่ 2 ล่าช้าตามไปด้วย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.50 (2019-03-27)

53.50

27/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารประกอบฏีกาเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงกลาโหมยังไม่มีหนังสืออนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2019-02-28)

53.00

28/2/2562 : - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 รายงานการสอบเทียบระบบของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการบินสำรวจข้อมูลไลดาร์และการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศให้ได้คุณภาพตามที่ได้กำหนดไว้ จัดทำหมุดอ้างอิง จุดบังคับภาพถ่ายภาคพื้นดิน และจุดตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงกลาโหมยังไม่มีหนังสืออนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-01-28)

45.00

28/1/2562 : - ส่งงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือบริษัท จีไอเอส จำกัด ที่ จ.0045/62 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561 - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงกลาโหมยังไม่มีหนังสืออนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-12-27)

40.00

27/12/2561 : - ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สผม. 4/2561 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 - อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :กระทรวงกลาโหมยังไม่มีหนังสืออนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการบินถ่ายภาพทางอากาศได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2018-11-28)

37.00

28/11/2561 : อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถกำหนดให้กระทรวงกลาโหมอนุญาตให้ดำเนินการโครงการได้เมื่อใด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2018-10-29)

37.00

29/10/2561 : หมายเหตุ : ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 ไปแล้วร้อยละ 92.50 (ร้อยละ 37 ของการดำเนินโครงการ) 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/754 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561 2. อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/3874 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2561 3. ประสานติดตามความคืบหน้าจากกระทรวงกลาโหมทางโทรศัพท์

** ปัญหาของโครงการ :ต้องได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้น ความสูง จากกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ. 2544

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.10 (2018-10-26)

0.10

26/10/2561 : หมายเหตุ : ดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 ไปแล้วร้อยละ 92.50 (ร้อยละ 37 ของการดำเนินโครงการ) 1. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ กท 1904/754 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561 2. อยู่ระหว่างขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงจากกระทรวงกลาโหม โดยเสนอผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามหนังสือสำนักผังเมือง ที่ กท 1703/1696 ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:การดำเนินการตามสัญญาจ้าง ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับ (5 งวด)
:55%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0765

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
53.50

100 / 100
3
53.75

100 / 100
4
56.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **