ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง : 18000000-2486

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

61

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 61

นางอารีวรรณ ว่องธนาการ (3026)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมืองได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต แสดงลักษณะทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล เช่น ถนน อาคาร สถานที่ตั้ง ชื่อและคำอธิบาย เป็นต้น โดยมีโครงสร้างฐานข้อมูลแสดงรายละเอียดของข้อมูลกายภาพแต่ละประเภท รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร เชื่อมโยงกับข้อมูลกายภาพ ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ และใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารครั้งล่าสุดในปี ๒๕๔๙ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2559พบว่า มีอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้นในอัตราค่อนข้างสูง และยังพบว่ามีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงระบบเลขที่บ้าน ชื่อถนน ตรอก ซอยต่างๆ ใหม่ มากกว่า 35 เขต สำนักผังเมืองฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ปรับปรุง ค้นคว้าศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิธีการอันจะได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยายทุกมาตราส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ใช้ข้อมูลแผนที่ในการจัดทำผังเมืองรวมและวางผังเฉพาะ และหน่วยงานต่างๆของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการแพทย์ เป็นต้น ได้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะช่วงเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนหลายราย มาขอรับบริการข้อมูลแผนที่ไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการ จึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้บริการ และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำกฎกระทรวงผังเมืองรวมให้มีความถูกต้อง อนี่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ซึ่งกองสำรวจและแผนที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนที่แสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูงให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จากเหตุผลข้างต้น หากไม่ดำเนินโครงการฯ หรือดำเนินการล่าช้า ข้อมูลแผนที่เชิงเลขไม่ถูกต้องและทันสมัย อาจเกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครได้ กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมืองครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขตของกรุงเทพมหานคร

18030300/18030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะว่าจ้างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยโครงการที่ว่าจ้างนี้จะต้องมีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และระดับชั้นความสูง ๒.๒ เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 จากแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูง ในกลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานและถ่ายโอนข้อมูลเชิงบรรยายที่สำนักผังเมืองมีอยู่ ไปสู่กลุ่มชั้นข้อมูลแผนที่ฐานที่ทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ เพื่อจัดทำแผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ๒.๓ เพื่อศึกษาและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่จะทำการปรับปรุง พร้อมจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย และจัดทำชุดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest)

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัย 3.2 เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 “มาตรา ๑๗ ความว่า ผังเมืองประกอบด้วย (๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมโดยแสดงข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง 3.3 เพื่อบริการข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 ให้แก่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก รัฐวิสาหกิจ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-09-25)

61.00

25/9/2563 : - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) - กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห 0314/741 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ - ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest : POI) การจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูลที่ได้จากโครงการฯ และวิธีการจัดทำองค์ประกอบระวางแผนที่ของโครงการฯ - กรมแผนที่ทหารมีหนังสือ ที่ กห 0314/1375 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ประสานแจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอนุมัติให้บินสำรวจแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 28 กันยายน 2563 - กรุงเทพมหานครมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 1703/3151 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียนกรมแผนที่ทหาร ขอขยายระยะเวลาการบินสำรวจออกไปอีก 180 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมแผนที่ทหาร

** ปัญหาของโครงการ :1. เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ จะต้องได้รับอนุญาตบินสำรวจ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผ่านกรมแผนที่ทหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในการจ้างเอกชนทำการสำรวจและทำแผนที่ พ.ศ. 2544 ตลอดจนการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการ และผลงานของโครงการต้องได้รับอนุญาตบินสำรวจจึงจะได้ผลงาน 2. ไม่สามารถกำหนดหรือเร่งรัดหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-08-31)

61.00

31/08/2563 : ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :เช่นเดียวกับเดือน ก.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-07-30)

61.00

30/7/2563 : - กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห 0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ - ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :การดำเนินโครงการต้องได้รับการอนุญาตบินสำรวจฯ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และต้องจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-06-26)

61.00

26/06/2563 : - กรมแผนที่ทหารมีหนังสือที่ กห 0314/2563 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 แจ้งให้กรุงเทพมหานครหารือกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของโครงการฯ - ผู้รับจ้างได้นำเสนอรายละเอียดข้อมูลสถานที่สำคัญ (Point of Interest : POI) การจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูลที่ได้จากโครงการฯ และวิธีการจัดทำองค์ประกอบระวางแผนที่ของโครงการฯ - ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยตามขั้นตอนของระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน พ.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-05-27)

61.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) - จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้าจากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหมได้ลงนามในหนังสือให้การอนุญาตแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยและแจ้งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน เม.ย. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-04-28)

61.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) - จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้าจากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุญาตแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือแจ้งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เช่นเดียวกับเดือน มี.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-03-26)

61.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) - จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้าจากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ก.พ. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-02-26)

61.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) - จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้าจากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานข่าวกรองทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุญาตภายในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ม.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2020-01-27)

61.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน - กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) - จากการประสานติดตามขอทราบความก้าวหน้าจากกรมแผนที่ทหาร แจ้งว่า ได้ส่งหนังสือขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) ไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ธ.ค. 62

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-12-26)

61.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม เป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-11-29)

61.00

29/11/2562 : - ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศทดแทนในเขตพื้นที่ห้ามบินต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - วางแผนการบินเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม เป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.00 (2019-10-29)

61.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างรอผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้มีหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1703/4566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรียน เจ้ากรมแผนที่ทหาร ขออนุญาตดำเนินการจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :ผลการอนุญาตบินสำรวจ (ครั้งที่ 2) จากกระทรวงกลาโหม เป็นปัจจัยภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 2
:9%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 3
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 4
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจรับงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0798

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และจัดทำข้อมูลภูมิประเทศและระดับชั้นความสูง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
61.00

0 / 0
2
61.00

100 / 100
3
61.00

100 / 100
4
61.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **