ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2494

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอัศนี ชูเดช (3041)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารราชการ การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจการค้า และการบริการของประเทศ ทำให้มีประชากรและแรงงานจำนวนมากเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเมืองที่เห็นอย่างชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนเกิดการพัฒนาเมืองอย่างไม่เป็นระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาตามแนวเส้นทางคมนาคมสายหลัก (Ribbon Development) ไม่ว่าจะเป็นตามแนวถนน แนวรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่ด้านในไม่ได้รับการพัฒนากลายเป็นพื้นที่ตาบอด พื้นที่โล่งว่างขนาดใหญ่ที่ไม่มีทางเข้าออก ทำให้ภาครัฐต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ นอกจากนั้น การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือและกลไกทางกฎหมาย เพื่อลดการขยายตัวของเมือง พร้อมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ได้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับปรุงแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 เป็นกรอบในการจัดทำแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อชี้นำให้เกิดโครงการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับทิศทาง การเจริญเติบโตของเมือง นโยบายและแผนงาน โครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์หลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง ประกอบกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครพิจารณา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนแม่บทฯ และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ต่อไป อีกทั้งบทบาทหน้าที่ในการนำวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Land Readjustment) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองรูปแบบหนึ่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าของที่ดินทุกรายที่มีความต้องการพัฒนาที่ดินของตนเอง ซึ่งที่ดินทุกแปลงในโครงการจะสละที่ดินบางส่วน เพื่อใช้สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้าและประปา เป็นต้น และกันพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่จัดหาประโยชน์ (Reserved Land) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ เช่น ค่าถมดิน ค่าก่อสร้างถนน ไฟฟ้า และประปา เป็นต้น หลังจากนั้นจะได้รับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ที่สามารถรวมหรือแบ่งแยกแปลง และปรับ ย้าย ทำให้รูปแปลงสวยงามและมีถนนผ่านทุกแปลง รวมถึงเจ้าของที่ดินในโครงการร่วมกันรับประโยชน์และภาระค่าใช้จ่ายร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้การดำเนินการการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินหรือวิธีการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนดำเนินการพัฒนาเมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและกลไกการพัฒนาเมืองเพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ผสานกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ชานเมืองพร้อมด้วยพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์

18060400/18060400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและกลไกการพัฒนาเมือง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1. การศึกษาและวิเคราะห์แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 2. การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างน้อย 2 ครั้ง 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4. การเสนอแนะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน ไม่น้อยกว่า ๑ บริเวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

2020-8-27 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และเตรียมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำที่ราชพัสดุบางส่วนมาใช้โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีหน่วยงานเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) กรมธนารักษ์ 2) กรมการขนส่งทางบก 3) สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง 4) สำนักงานเขตพระโขนง หมายเหตุ : ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้ปรับลดค่าเป้าหมาย โดยตัดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นออกไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ตามที่สำนักยุทธศาสต์และประเมินผลมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0502/1190 แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการพิจราณาคือ เห็นชอบให้หน่วยงานปรับลดค่าเป้าหมายในการดำเนินการโดยตัดขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นออกไป โดยพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ หน่วยงานเสนอ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-29)

95.00

29/7/2563 : 1. วางแผนการดำเนินโครงการ ตรวจสอบและติดต่อประสานงานเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และจัดทำข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการศึกษาฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการศึกษาฯ เสนอต่อคณะกรรมการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร - พื้นที่บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เขตพระโขนง 2. วางแผนการดำเนินการจัดประชุม รายงานความคืบหน้าการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอต่อคณะกรรมการ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 - พื้นที่บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เขตพระโขนง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

1. วางแผนการดำเนินโครงการ - ตรวจสอบและติดต่อประสานงานเจ้าของที่ดินเพื่อสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน พร้อมทั้งเตรียมพร้อมในการจัดประชุมเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พื้นที่บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เขตพระโขนง 2. วางแผนการดำเนินการจัดประชุม - ประชุมเจ้าของที่ดินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พื้นที่บริเวณข้างสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 เขตพระโขนง 31 กรกฏาคม 2563 - ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 28 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-26)

80.00

1. (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร - จัดทำ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณาวุฒิฯ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งมาจากผลการคัดเลือกมาจากวิธีการสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1.รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา 2.นายไพรัช มณฑาพันธ์ 3.รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ 2. ผังแนวคิดโครงการ - วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน -ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ -วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน -แนวคิดการพัฒนาโครงการ -สถานการณ์ดำเนินงานในปัจจุบัน -ปัญหาและอุปสรรค -แนวทางการประเมินราคาที่ดิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : 1.สรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน 2.ผลการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่รกุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 -ผลการดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน -จัดทำรายงานการประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาและรองรับรายงานการประชุมดังกล่าว -นำมติที่ประชุมฯ ไปดำเนินต่อในการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ -เข้าพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อหารือแนวทางในการจัดรูปที่ดินต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-25)

20.00

25/2/2563 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 โดย 1.รายงานความคืบหน้าการดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน 2. สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2020-01-28)

16.66

28/1/2563 : -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเตรียมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.33 (2019-12-25)

13.33

25/12/2562 : ศึกษาข้อมูลพื้นที่ และข้อมูลพื้นฐานของโครงการ (ขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการจัดรูปที่ดิน) -สำรวจกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและประชากรของพื้นที่ศึกษา -วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของพื้นที่ศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : ดำเนินการศึกษาภาพรวมของกรุงเทพมหานคร -อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เจ้าของที่ดินร้องขอ -อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานราชการที่เป็นเจ้าของปากทางเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : -อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ -อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เจ้าของที่ดินร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาภาพรวมของพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน
:30%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:วางแผนแม่บทโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชุมเจ้าของที่ดิน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0806

ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน

ค่าเป้าหมาย พื้นที่ : 1

ผลงานที่ทำได้ พื้นที่ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(พื้นที่)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **