ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2497

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังเมืองมีหน้าที่พิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนา ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหรือไม่

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาผลกระทบของการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพิจารณาตอบคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ 1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563 2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องค้นเกี่ยวกีบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563 3.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563 4.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563 / 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 9 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581 ลงวันที่9กรกฎาคม2563 2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656 ลงวันที่17กรกฎาคม2563 3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563 5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563 6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่ 22ก.ค.2563 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่ 22ก.ค.2563 8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม 9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรืองเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม / 26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ 1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563 2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3 โครงการพระราม3 (ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563 3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ / 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ 1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563 2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องค้นเกี่ยวกีบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563 3.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563 4.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563 / 29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 9 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581 ลงวันที่9กรกฎาคม2563 2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656 ลงวันที่17กรกฎาคม2563 3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563 5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563 6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่ 22ก.ค.2563 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่ 22ก.ค.2563 8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม 9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรืองเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม / 26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ 1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563 2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3 โครงการพระราม3 (ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563 3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ / 25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน4ราย คือ 1.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด BOX Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1962 ลว.24สิงหาคม2563 2.สำนักงานเขตบางรักเรื่องขอความเห็นเบื้องค้นเกี่ยวกีบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2110 ลว.11กันยายน2563 3.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1997 ลว.27สิงหาคม2563 4.บริษัทแลนด์แอนเฮ้าส์จำกัด (มหาชน) เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบารยื่นขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2111 ลว.11กันยายน2563 5.รีเจ้นท์กรีนเพาเวอร์จำกัดเรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-26)

91.67

26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 7 ราย คือ 1.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1733ลงวันที่24กรกฎาคม2563 2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าลอดใต้ท้องคลองบางโคล่วัดและคลองวัดไทร บริเวณถนนพระราม3 โครงการพระราม3 (ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม9)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานท่ี่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1905ลงวันที่17สิงหาคม2563 3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box Culvert บริเวณคลองจิก ถนนรามคำแหง ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักงานเขตบางรัก เรื่องขอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวับการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายซอยเจริญกรุง32 ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 5.บริษัทรีโวดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 6.สำนักการระบายน้ำ (การไฟฟ้านครหลวง) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่ 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาพญาไท) อยู่ระหว่างวางแผนลงสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.33 (2020-07-29)

83.33

29/7/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 9 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลองกะจะ ซอยพระรามเก้า 97 ถนนพระรามเก้า ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1581 ลงวันที่9กรกฎาคม2563 2.นางสาวมณฑา ยันฝาก เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1656 ลงวันที่17กรกฎาคม2563 3.บริษัทเดอะแวลูพร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทยูไนเต็ดโฮมส์จำกัด)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1631 ลงวันที่15ก.ค.2563 5.สำนักการระบายน้ำ (มัสยิดกูวติอิสลาม)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1632 ลงวันที่15ก.ค.2563 6.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2042) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่ 22ก.ค.2563 7.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย ที่กท1006/2043)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/1683 ลงวันที่ 22ก.ค.2563 8.สำนักการระบายน้ำ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม)อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม 9.สำนักการระบายน้ำ (สำนักงานปะปาสาขาแม้นศรี) อยู่ระหว่างเสนอเรืองเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน4ราย คือ 1.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอดคลองถนน ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1294ลงวันที่4มิถุนายน2563 2.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน (ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้านมัณฑนาถนนปัญญาอินทรา ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่กท1704/1295ลงวันที่4มิถุนายน2563 3.การประปานครหลวง เรื่องขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box culvert คลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/1344ลงวันที่11มิถุนายน2563 4.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ)อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ รายที่1-3 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่4อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.67 (2020-05-26)

66.67

26/5/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 6 ราย คือ 1.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาข้ามคลอ และลอดคลองเก้า ถนนไมตรีจิต ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1031 ลงวันที่1พฤษภาคม2563 2.การไฟฟ้านครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบหรือยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอดคลองปลัดเปรียงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28(ซอยวัดตะกล่ำ) ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/1032 ลงวันที่ 1พฤษภาคม2563 3.การประปานตรหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอดคลองถนน ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 4.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน(ฝั่งซ้าย) ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้านมัณฑนาถนนปัญญาอินทรา ผู้รับผิดชอบดำเนินการลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาตอบข้อหารือ 5.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อวางท่อประปาลอด Box culvert คลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและเตรียมลงสำรวจพื้นที่ รายที่1-2 การดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่3-5อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-27)

58.33

27/4/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน7ราย คือ 1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/751 ลงวันที่26มีนาคม2563 2.บริษัทวีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/894 ลงวันที่17เมษายน2563 3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนท์จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/893 ลงวันที่17เมษายน2563 4.สำนักการระบายน้ำ (น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/906ลงวันที่17เมษายน2563 5.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทเจ้าพระยารีชอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนัทการรระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/907 ลงวันที่17เมษายน2563 6.สำนักการระบายน้ำ (กรมธนารักษ์)ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติมจากกรมธนารักษ์ 7.สำนักการระบายน้ำ อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : มีผู้ขออนุญาต 3 ราย คือ 1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ)จำกัด เรื่องขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุฐญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู่รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป 2.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทพีแอลเคเอสเตทจำกัด)ทำหนังสือตอบสำนกการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท 1704/556 ลงวันที่4มีนาคม2563 3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด) (มหาชน) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/676 ลงวันที่ 18มีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-26)

41.67

26/2/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ 1.สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณถนนคู่ขนานวงแหวนรอบนอก (บางปะอิน-บางนา)ช่วงคลองระบายน้ำถึงคลองทับช้างบน ผู้รับผิดชอลดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/433 ลงวันที่19กุมภาพันะ์2563 2.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทพีแอลเคเอสเตทจำกัด) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-29)

33.33

29/1/2563 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 3 ราย คือ 1.สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ทำหนังสือตอบสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/884ลงวันที่23ธันวาคม2562 2.สำนักการระบายน้ำ (รายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/94ลงวันที่16มกราคม2563 3.สำนักการระบายน้ำ (รายบริษัทแอลเอชมอลล์แอนด์โฮเทลจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/129ลงวันที่20มกราคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ 1.บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย 3) ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนงสือและข้อมูลประกอบ 2.สำนักการระบายน้ำ (นางสาวสุจินดา ลีวานิชย์) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/286 ลว. 13ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-27)

16.67

27/11/2562 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 4 ราย คือ 1.บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/2607 ลว.30 ตค.2562 2.บริษัทเดอะสลิลริเวอร์ไซต์ จำกัด เรื่่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ ขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ จำนวน 1 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/2802 ลว.22 พย.2562 3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัท อาร์ท 37 จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2593 ลว. 28ตค.2562 4.สำนักการระบายน้ำ (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2743 ลว.14 พย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-28)

8.33

28/10/2562 : มีผู้ขออนุญาต 6 ราย คือ 1.กรมศุลการ เรื่องขอความเห็นและคำรับรองการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือศุลกากรบริเวณเบิงสะพานกรุงเทพ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/2456 ลว.10 ตุลาคม 2562 2.บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาขน) เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2557 ลว.24 ตุลาคม 2562 3.บริษัทมหานทีเจ้าพระยา จำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา 4.สำนักการระบายน้ำ ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2411 ลว.7 ตุลาคม 2562 5.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทศุภาลัย จำกัด มหาชน ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2509 ลว.17 ตุลาคม 2562 6.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท37จำกัด) อยู่ระหว่างการออกสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับหนังสือและผู้บังคับบัญชาสั่งการตามลำดับชั้น
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและทำความเข้าใจ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกสำรวจ ตรวจสอบ ประชุมและทำหนังสือตอบ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและผอ.สวพ.ลงนาม
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ออกเลขหนังสือและส่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0809

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
62.50

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **