ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม : 18000000-2499

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงเกิดโครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จำนวน 4 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 3 เดือน/ 1 ครั้ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-21)

100.00

21/8/2563 : รายละเอียดผลการดำเนินงาน -ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1706/1671 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการตรวจสอบ พบอาคารจำนวน 9 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 และแจ้งสำนักงานเขตบางแคเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.70 (2020-07-29)

91.70

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1706/1671 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ขณะนี้ยังไม่พบการละเมิดเพิ่มเติมจากปี พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.10 (2020-06-26)

85.10

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 1 (ออกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562) - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.50 (2020-05-27)

78.50

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - เลื่อนการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 - อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 1 (ออกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.90 (2020-04-29)

71.90

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.30 (2020-03-26)

65.30

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค ครั้งที่ 1 (วันที่ 24 ธันวาคม 2562) และครั้งที่ 2 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ) มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ก่อนสรุปผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.70 (2020-02-25)

58.70

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.10 (2020-01-27)

52.10

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.50 (2019-12-24)

45.50

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) เรียบร้อยแล้ว 4. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมืองบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เตรียมการออกตรวจสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองก่อนสรุปผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0813

ตัวชี้วัด : จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)

ค่าเป้าหมาย ไม่เพิ่มจากปี 2562 : 9

ผลงานที่ทำได้ ไม่เพิ่มจากปี 2562 : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เพิ่มจากปี 2562)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
9.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **