ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) : 18000000-2501

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

86.4

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 86.4

นางสาวน้ำฝน พิพัฒน์วงษ์ (3031)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมประกาศใช้บังคับครั้งแรกโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งเป็นผังเมืองรวมที่วางและจัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จากนั้นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองให้เป็นผู้วางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒) นับเป็นผังเมืองรวมฉบับแรกที่ดำเนินการโดยหน่วยงานท้องถิ่น จนมาถึงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๓) มีผลใช้บังคับโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๒๖ กำหนดไว้ สำนักผังเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับมา ๓ ปีแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลผังเมืองรวม ซึ่งพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเมือง โครงการพัฒนาของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ก่อสร้างขึ้นหลายสายและหลายโครงการมีการขยายสายทางเพิ่มมากขึ้นกว่าที่แผนงานเดิมเคยกำหนด รวมทั้งมีโครงการขนาดใหญ่ของภาคเอกชนเกิดขึ้นในหลายบริเวณ ตลอดจนมีการขยายตัวของกิจกรรมโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่โดยรอบ อีกทั้งการใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ผ่านมามาตรการที่ใช้บังคับส่วนใหญ่มีลักษณะการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Control) ซึ่งจัดเป็นมาตรการเชิงลบ (Negative measure) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเมืองสามารถบรรลุผลโดยสมบูรณ์มากขึ้น ย่อมต้องอาศัยมาตรการทางด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ได้แก่ มาตรการเชิงบวก (Positive measure) และมาตรการสร้างความเป็นธรรม (Corrective measure) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พร้อมกับการปรับปรุงมาตรการทาง ผังเมืองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บังคับผังเมืองรวมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมืองที่เกิดขึ้น -ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 1.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาฯ/ขออนุมัติปรับปรุงผัง 2.สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 3.วางและจัดทำร่างผังเมืองรวม/ประชาชนให้ข้อคิดเห็น 4.คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นขอบร่างผังเมืองรวม 5.ปิดประกาศและประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน 6.ปรับปรุงร่างผังเมืองรวมหลังประชุมประชาชน 7.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมเห็นชอบร่างผังเมืองรวม 8.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 9.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดให้ความเห็นต่อร่างผังเมืองรวม 10.ปิดประกาศ 90 วัน /ประชาชนยื่นคำร้อง 11.คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.พิจารณาคำร้อง 12.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดพิจารณาคำร้อง 13.กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาคำร้อง 14.คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดแจ้งผลพิจารณาคำร้อง 15.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมายฯ 16.เสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณา (3 วาระ) 17.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในข้อบัญญัติฯ 18.ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หมายเหตุ การดำเนินการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2563 คือ ขั้นตอนเตรียมการและประชาสัมพันธ์เพื่่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องระหว่างขั้นตอนปิดประกาศ 90 วัน และเตรียมการและสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนภาคการเมือง เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและวิธีการในการยื่นคำร้อง

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมและแนวทางปฏิบัติในการนำมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of development rights) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned unit development) มาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่และมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อนำมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแผนแม่บทระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมโลจิสติกส์ เพื่อนำมาใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ๔. เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่องจากกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

เป้าหมายของโครงการ

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ ๔) ที่มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐ และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามหลักวิชาการด้านผังเมือง เป็นผังเมืองรวมที่สามารถชี้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2020-09-25)

86.40

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่้4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่้ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีการดำเนินงานดังนี้ (1)จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร คร้งที่1/2563 เมื่อวันที่13สิงหาคม2563 (2)รอมติคณะกรรมการผังเมืองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ตามมาตรา110ของ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.40 (2020-08-26)

86.40

26/8/2563 : อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4) 4.1จ้างที่ปรึกษาฯ มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ที่ปรึกษาส่งเรื่องขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯ มีการดำเนินงานดังนี้ (1)จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่13สิงหาคม2563 (2)รอมติคณะกรรมการผังเมือง เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110ของพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.38 (2020-07-29)

86.38

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง (2)ที่่่ปรึกษาส่งเรืองขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลในการขยายสัญญา 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีดังนี้ (1)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ครั้งที่1/2563ครั้งใหม่(เดิมกำหนดไว้ในวันที่19มีนาคม2563 แต่ประธานได้เลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19) (2)รอมติคณะกรรมการผังเมืองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 110 ของพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.38 (2020-06-26)

86.38

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้าง (2)ที่่่ปรึกษาส่งเรืองขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน (3)อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครมีดังนี้ (1)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ครั้งที่1/2563ครั้งใหม่(เดิมกำหนดไว้ในวันที่19มีนาคม2563 แต่ประธานได้เลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ Covid - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.38 (2020-05-26)

86.38

26/5/2563 :อยู่ระหว่างขันตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ประสานหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110แห่งพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 (2)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 ครั้งใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19มีนาคม2563 แต่ประธานฯได้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.38 (2020-04-27)

86.38

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขันตอนกิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้(1) ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ประสานหารือกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110แห่งพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 (2)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563 ครั้งใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19มีนาคม2563 แต่ประธานฯได้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.37 (2020-03-25)

86.37

25/3/2563 : กิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครั้งที่6เมื่อวันที่3มีนาคม2563 ครั้งที่7เมื่อวันที่11มีนาคม2563 ครั้งที่8เมื่อวันที่18มีนาคม2563 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานดังนี้ (1)เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. ครั้งที่1/2563 ในวันที่19มีนาคม2563แต่ต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์Covid-19 (2)เตรียมจัดทำหนังสือหารือกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา110แห่ง พ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.25 (2020-02-26)

86.25

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 ดำเนืนการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)ประชุมหารือเกี่ยวกีบร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่3เมื่อวันที่14มกราคม2563 ครั้งที่4เมื่อวันทีี30มกราคม2563 (3)สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562เมื่อวันที่15มกราคม2563 ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ครี้งที่1เมื่อวันที่20มกราคม2563 ครั้งที่2เมื่อวันที่29มกราคม2563 ครั้งที่3เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่5เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ผลจากการจ้างที่ปรึกษา ข้อ4.1 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ90วันต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.12 (2020-01-29)

86.12

29/1/2563 : กิจกรรมที่4 ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯมีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)จัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯครั้งที่2/2562เรียบร้อยแล้ว (3)ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธา ครั้งที่3เมื่อวันที่14มกราคม2563 (4)สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพ.ร.บ.การผังเมืองพ.ศ.2562เมื่อวันที่15มกราคม2563 (5)ประชุมคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯเมื่อวันที่20มกราคม2563 (6)เตรียมการประชุมหารือเกี่ยวกับร่างแผนผังแสดงโครงการคมนาคมขนส่งกับสำนักการโยธาครั้งที่4ในวันที่30มกราคม2563 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมฯมีการดำเนินงานดังนี้ (1)รอร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ผลจากการจ้างที่ปรึกษา ข้อ4.1)เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ 90วันต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.99 (2019-12-25)

85.99

25/12/2562 : อยู่ระหว่างกิจกรรมที่4 -ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4)ประกอบด้วย 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวม กทม.(ปรับปรุงครั้งที่4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. (3)จัดส่งข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัดในส่วนของผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง4ท่าน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง4ท่าน รวม12ท่านให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (4)ผว.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม.ตามมาตรา24 แห่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 แล้ว ตามคำสั่ง กทม.ที่ 4176/2562 ลว.19 ธ.ค.2562 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กทม. มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1)รอร่างผังเมืองรวม กทม. (ผลจากการจ้างที่ปรึกษาข้อ 4.1) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนปิดประกาศ 90 วันต่อไป (2)ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองรับทราบมติของคณะกรรมการตรวจรับแล้ว เมื่อ 16 ธ.ค 2562

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาและอุปสรรค -ราชกิจจานุเบกษาประกาศ "พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562" เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอมติจากคณะกรรมการผังเมือง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.85 (2019-11-27)

85.85

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4 4.1 จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) มีการดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)จัดประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พย. 2562 (3)อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาฯ (4)อยู่ระหว่างประสานและจัดทำข้อมูลกรรมการผังเมืองจังหวัด ในส่วนของผู้แทนหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 หน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 4 ท่าน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง 4 ท่าน รวม 12 ท่าน เสนอกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผังเมืองแต่งตั้ง (5)อยู่ระหว่างเสนอ ผว.กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 24 แห่่ง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2562 4.2 การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงาน ดังนี้ (1)อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยายระยะเวลาสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 29 พค.2562 โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใข้บังคับในวันที่25 พย.2562 ซึ่งการดำเนินการตาม พรบ.ดังกล่าว ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอ มติจากคณะกรรมการผังเมือง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.62 (2019-10-28)

85.62

28/10/2562 : (งปม.2562 ดำเนินการถึง 85.5)อยู่ระหว่างขั้นตอนกิจกรรมที่4:ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ปรับปรุงครั้งที่4 4.1จ้างที่ปรึกษาเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ ดำเนินงานดังนี้ (1)ที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญาจ้างฯ (2)เบิกจ่ายเงินงวดที่3เรียบร้อยแล้ว (3)เตรียมการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม กทม. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 4.2การบริหารเกี่ยวกับการจัดทำผังเมืองรวม กทม. ดำเนินงานดังนี้ (1)เบิกจ่ายเงินงวดที่2 ให้บริษัทดาวฤกษ์ฯ เรียบร้อยแล้ว (2)ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาสัญญาฯ เมื่อ 23 ก.ย.2562 (3)อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสำหรับขั้นตอนการขยายระยะเวลาสัญญาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมข้อมูลและร่างผังเมืองรวมฯหลังจากรับฟังข้อคิดเห็น
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเสนอร่างผังเมืองรวมฯต่อคณะกรรมการผังเมือง
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์เชิญผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องภายใน90วัน
:2%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจแก่ผู้แทนภาคการเมือง
:1%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ กทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:1%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2501

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2501

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.1

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.49

100 / 100
2
0.88

100 / 100
3
0.88

100 / 100
4
0.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **