ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร : 18000000-2533

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2564)

60

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60

จ่าสิบโทชัยพร โฉมศรี (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นองค์กรหลักด้านการวางและจัดทำผังเมือง เพื่อชี้นำการบริหารและพัฒนาเมืองไปสู่การปฏิบัติด้วยระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีภารกิจหลักในการวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะแห่ง การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เป็นศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลเมือง เพื่อการบริหารข้อมูลเมือง การให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานภูมิสารสนเทศจะต้องดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ ผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจัดทำแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ โดยมีการวางระบบงานคอมพิวเตอร์เครือข่าย รวบรวมและจัดทำข้อมูลเมืองด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านกายภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเมือง วางระบบงานสถิติ รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ และเผยแพร่สารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานภูมิสารสนเทศได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพของกลุ่มข้อมูล ได้แก่ ถนน อาคาร ชื่อ ข้อมูลภูมิประเทศ และระดับชั้นความสูง และคำอธิบาย ข้อมูลเมืองดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการเมือง การวางผังเมืองรวมและผังพัฒนาพื้นที่ในระดับต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง มีความทันสมัย และมีความแม่นยำทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงบรรยาย เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบการพัฒนาเมืองให้เป็นมหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจและวิทยาการของอาเซียน ทั้งนี้ ข้อมูลเมืองที่มีอยู่ ได้แก่ ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภูมิประเทศ เป็นข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ยังไม่มีการออกแบบการจัดการทรัพยากรระบบสารสนเทศระดับสูง ประกอบกับหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครมีการจัดทำข้อมูลตามภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ยังขาดการวางแผนการรวบรวมและปรับปรุงข้อมูลเมืองอื่น ๆ ให้ครอบคลุมความต้องการทุกภาคส่วน รวมทั้งยังขาดการบูรณาการ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเมืองของทุกส่วนราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับการจัดการกรุงเทพมหานครทุกมิติ และให้บริการแก่ทุกภาคส่วน และยังขาดการวางแผนการใช้ระบบสารสนเทศในการให้บริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายในการเป็นมหานคร Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จากภารกิจและสภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแนวทางการพัฒนาสู่อนาคตในระยะยาวอย่างยั่งยืน รองรับการบริหารจัดการมหานครให้เป็น Smart City ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองเพื่อการบริหารจัดการเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีทรัพยากรในการรองรับการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความละเอียดและความถูกต้องเชิงพื้นที่สูง อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวางและจัดทำผังเมือง การบริหารจัดการมหานคร การบูรณาการ การให้บริการ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial Information) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแนวทางการพัฒนาสู่อนาคตในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

มีแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร และแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเมืองในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (City Spatial Information) ในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สำหรับการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็น Smart City ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-09-29)

60.00

29/09/2564 : - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2 - ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนวิธีการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-08-30)

58.00

30/08/2564 : - คณะกรรมการฯ ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาได้ขอเปลี่ยนวิธีการจัดประชุมเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ให้ที่ปรึกษาปรับแผนการจัดประชุมและตรวจสอบกำหนดส่งมอบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-07-30)

52.00

30/07/2564 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการศึกษาขั้นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 และดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-06-29)

48.00

29/06/2564 : - ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 รายงานการศึกษาขั้นต้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 1 และดำเนินงานงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-31)

40.00

31/05/2564 : ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว และจะจัดประชุมเปิดโครงการฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-04-28)

33.00

28/04/2564 : - ขอรายชื่อที่ปรึกษา และเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอแล้ว - อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอฯ ของที่ปรึกษา (ยื่นครั้งที่ 2)

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน มี.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : - รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1703/22 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 - อยู่ระหว่างเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.00 (2021-02-25)

14.00

25/02/2564 : - รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ กท 1703/22 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - อยู่ระหว่างเชิญชวนที่ปรึกษายื่นข้อเสนอ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ม.ค. 64

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-27)

10.00

1/27/2021 : - แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/227 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 3/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 4/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพ-มหานครจึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-28)

9.00

12/28/2020 : - เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 3/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :1. เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพ-มหานครจึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ 2. การกำหนด TOR มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครสูงสุด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

8.00

30/11/2563 : 1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/227 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 2/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน ต.ค. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร และต้องขอความอนุเคราะห์การร่วมดำเนินการจากหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานครจึงอาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา
:20%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติซื้อ/จ้าง และลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 1
:6%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 2
:18%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ที่ปรึกษาส่งมอบงานงวดที่ 3
:18%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย
:18%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2533

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2533

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0845

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเมืองกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
48.00

100 / 100
4
60.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **