ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 19000000-2813

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประกาศิต ภูบรรทัด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยในชุมชนแออัดตามเป้าหมายที่กําหนดสามารถดําเนินการแลวเสร็จ และสรุปรายงานนําเสนอคณะผู้บริหารสํานักฯ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จํานวนชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : 1. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แจ้งให้ กปก. 1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน โดยให้ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการสำรวจข้อมูล ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมาย โดยกรอกข้อมูลตามแบบที่กำหนด ส่งให้ สยภ. ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 2. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายตามแผนฯ และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยงให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว 3. สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำแบบสำรวจข้อมูลความเสี่ยง มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย จำนวน 122 ชุมชน 4. รายงานการประเมินความเสี่ยงสาธารณภัยในชุมชนแออัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 จำนวน 122 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 72 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 122 ชุมชน คงเหลือการคำนวณประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสำรวจตามแบบ 2 ของกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 72 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-23)

60.00

23/06/2564 : สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดชอบสำรวจ มาวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป และได้รับการประสานจากสำนักงานเขตคลองสานว่ามีกาารยกเลิกตามประกาศกรุงเทพมหานครชุมชนแออัดในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน และชุมชนปากคลองต้นไทร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-25)

40.00

25/05/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำข้อมูลตามแบบ 2 ที่เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดสำรวจ มาวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-26)

35.00

26/04/2564 : เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยผู้รับผิดสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 74 ชุมชน รวมชุมชนแออัดที่ได้รับการประเมินและสำรวจความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน อยู่ระหว่างสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยง ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-29)

30.00

29/03/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชน และส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อสำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 2 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 19 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบทั้ง 28 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 เรียบร้อยแล้วครบ 1 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ส่งแบบสำรวจข้อมูล ตามแบบ 2 จำนวน 73 ชุมชน จากทั้งหมด 74 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการสำรวจข้อมูลชุมชนแออัด ดำเนินการสำรวจชุมชนและส่งแบบสำรวจข้อมูลตามแบบ 2 ส่งให่ สยภ. ภายในวันที่ 12 มี.ค.2564 จะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยงต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : สปภ.มีหนังสือที่ กท 1802/1786 ลว. 25 พ.ย.63 แจ้งให้ กปก.1-6 จัดทำแผนสำรวจชุมชนแออัดเป้าหมายที่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง จำนวน 124 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-23)

15.00

23/12/2563 : ลงนามหนังสือแล้ว เวียนแจ้ง กปก.1-6 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือให้ผอ.สำนักฯลงนาม และเวียนแจ้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการทำแบบประเมินและจัดระดับความเสี่ยงสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2813

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2813

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงจากสาธารณภัยของชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

75 / 0
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **