ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 19000000-2815

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไชยอนันต์ โพธ์ทอง 02 279 7302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- การฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย และด้านความมั่นคง หมายถึง การกระทำเพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติด้านสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึก จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมมุติเหตุการณ์ขึ้นถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพือถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น - เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอัคคีภัย

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอาสาสมัครและประชาชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ครั้ง / 1 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ มี สนข.ส่งรายงานการฝึกซ้อมฯ จำนวน 10 สนข.

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-08-26)

40.00

26/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-30)

40.00

30/07/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องชลอการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ต้องชลอโครงการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างไม่มีกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-21)

40.00

21/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-25)

35.00

25/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-26)

35.00

26/04/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกซ้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-24)

30.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่าง สนข.ดำเนินการอบรมฝึกซ้อมให้ความรู้ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-22)

25.00

2/22/2021 :อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมฝึกซ้อมให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : เวียนแจ้งถึง สนข.แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมฝึกซ้อมให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

21/12/2563 : ปลัดลงนามหนังสือ ที่ กท 1802/894 ลว. 17 ธ.ค.63 แจ้งสำนักงานเขตเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

11/25/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2815

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2815

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-6507

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย 1ครั้ง/50สำนักงานเขต : 50

ผลงานที่ทำได้ 1ครั้ง/50สำนักงานเขต : 10

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(1ครั้ง/50สำนักงานเขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 0
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **